библиотека любен каравелов русе четене книги

10 000 лева допълнителни приходи от такси реализира РБ „Л. Каравелов“

Постъпил е доклад от Директора на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ гр. Русе за корекция на бюджета по § 3619 „Други неданъчни приходи“ с 10 000 лв. непредвидени приходи от библиотечни такси. Средствата се насочват по §1020 „Външни услуги“ на дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“ – дофинансиране.

Сподели: