Одобриха ПУП – ПП за поривен водопровод на „Спасов гардън“ ЕООД – Бабово

Във връзка с постъпило искане с вх.№ СП- 3559/11.06.2013 г. от „СПАСОВ ГАРДЪН“ ЕООД – с. Бабово, представлявано от Павел Спасов – управител, Общински съвет – Сливо поле одобри ПУП – Парцеларен план на инженерната инфраструктура за поливен водопровод от УПИ І-112, кв. 7, с. Черешово до ПИ 022002 по КВС на с. Малко Враново по реда на чл.124а, ал. 1. Решението ще се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ след изтичането на срока за упражняване на контрол за за…

Код на новината : *119808.html

    

Сподели: