Одобриха ПУП – ПП за водопроводно отклонение към имот в местността „Караманлийка“

В Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството” е постъпило заявление с вх. №УТ-29-14/17.07.2013 г. от Христо Георгиев Христов за одобряване проект за ПУП – Парцеларен план водопровод към поземлен имот с идентификатор 63427.150.227 в местност „Караманлийка”, землище на гр. Русе. С Решение №438, прието с Протокол №20/24.01.2013 г. Общински съвет Русе разрешава изработване на ПЗ на ПИ 63427.150.227 в местност „Караманлийка” и парцела…

Код на новината : *124990.html

    

Сподели: