темида съд дело

100 лева санкция от СЗ КООРС за вдигане на шум падна в съда

С.П.П. обжалва в Районния съд в Русе НП N П839/2020год., издадено от зам.кмета на Община – Русе, с което за нарушение на чл.2 ал.1 от Наредба №4 на Общински съвет — гр.Русе, на основание чл.2, ал.2 от с.з. е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 100лв.

Нарушението е констатирано при проверка, извършена на 11.12.2019год. , около 23.55ч.., като посочената дата сама по себе си е дата на извършване на нарушението по смисъла на чл.42 т.З ЗАНН. В акта връчен на жпод.П. обаче, за дата па нарушението е посочена 17.12.2019од., около 23.20ч. В акта приложен по преписката се забелязват поправки досежно този обективен елемент от нарушението, които явно са направени след връчване на екземпляр от акта на нарушителя и които следва да имат претенцията да се четат за дата на нарушението – 12.12.2019год., около 00,10ч. Тези поправки не са приподписани от лицето, което ти е направило, какао и от жпод.П., като субект на нарушението, който пряко е засегнат от тях, с оглед правото му на защита, гарантираща да е наясно с всички обективни признаци от него. В издаденото наказателно постановление за дата на деянието е посочена 12.12.2019год., около 00,10ч.

При така установените разминавания не става ясно коя е датата на извършване на нарушението, реквизит който следва да бъде ясно и непротиворечиво посочен, с оглед последиците които произтичат от него. Нещо повече, от разпита на св.Н., съставил акта, се установява, че последният не е очевидец на нарушението, а установил последното по изготвената докладна записка, която отразява различна от останалите дати / 11.12.2019год. , около 23.55ч/ и не става ясно как е установил посочената от него.

Гореизложеното съществено нарушава чл.42 т.3 ЗАНН и правото на защита на наказаното лице, като се явява основание за отмяна на издаденото наказателно постановление.

В допълнение съдът посочва, че делото не съдържа доказателства, сочещи за автор на нарушението именно П.. Последният е посочен за такъв, единствено по съображения, че е обитател на процесното жилище и за което обстоятелство няма доказателства. От друга страна от показанията на св.Димитров се установява, че никой не отворил вратата на жилището, от което се чувала музика, така че няма как да се приеме по категоричен начин, че лицето което е нарушавало забраната на чл.2 ал.1 от Наредба №4 на Общински съвет — гр.Русе е именно П.. Предходното прави наказателното постановление за необосновано досежно автора на нарушението.

По гореизложените съображения, съдът намира, че НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Сподели:

Още новини от деня