1000 лева санкция от ОДБХ – Русе спрямо местно дружество падна в съда

Административнонаказателното производство срещу дружеството е започнало със съставянето на АУАН № 0000881/18.10.2017г. срещу дружеството жалбоподателя, за това че при проверка, извършена на 17.10.2017г. в обект – ученически бюфет в СУ „Христо Ботев“ – Русе, ул. „Александровска“ № 3, стопанисван от „Шогун“ ЕООД било установено, че в обекта се съхраняват и предлагат за консумация: краве кисело мляко 1 кофичка (производител „Меггле България“ ЕООД Шумен), което не е произведено по БДС 12:2010г. и айран 2,2 % (производител „Меггле Сърбия“), в състава на което има сол – 3 бр. кофички.

При така приетите за осъществили се факти, актосъставителят е субсумирал същите под състава на нарушението по чл. 15, ал. 1 и чл. 16 от Наредба № 9 от 20.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, вр. чл. 2 от Закона за храните.

Въз основа на така съставения АУАН било издадено и оспореното наказателното постановление, за това, че при проверка, извършена на 17.10.2017г. в обект – ученически бюфет в СУ „Христо Ботев“ – Русе, ул. „Александровска“ № 3, стопанисван от „Шогун“ ЕООД било установено, че в обекта се съхраняват и предлагат за консумация: краве кисело мляко 1 кофичка (производител „Меггле България“ ЕООД Шумен), което не е произведено по БДС 2:2010г., айран 2,2 % (производител „Меггле Сърбия“), в състава на което се съдържа готварска сол, с което е прието, че са нарушени разпоредбите на чл. 15, ал. 1 и чл. 16 от Наредба № 9 от 20.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, вр. чл. 16а, ал. 1 и чл. 2а от Закона за храните, като на дружеството жалбоподател, на основание чл. 48, ал. 2, вр. ал. 1 от Закона за храните е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Съдът намира за основателни доводите на процесуалния представител на дружеството жалбоподател за недоказаност на нарушението.

Липсата на отразяване на етикета, че установеното краве кисело мляко отговаря на изискванията на стандарт БДС 12:2010 не е достатъчно, за да бъде прието нарушението за безспорно доказано. Предоставянето на информация за храните, чрез тяхното етикиране има за цел да информира потребителите за важни за тях данни относно продукта. Такова важно обстоятелство безспорно е и обстоятелството дали конкретният продукт е изработен в съответствие с дадени стандарти или технологии, като само по себе си непосочването на етикета на определен стандарт не доказва, че продуктът не е съобразен с относим за продукта стандарт. Установяването дали конкретен продукт е произведен съобразно утвърдения стандарт, следва да стане с надлежни доказателства за това, чрез неговото изследване, а такъв извод не може да се основава единствено само въз основа на информацията, съдържаща се на етикета, както именно видно от показанията на актосъставителя е установено и нарушението в настоящия случай. В този смисъл е Решение от 19.05.2017г. на Адмистративен съд – Русе, постановено по КАНД № 70 по описа на съда за 2017г.

Районен съд – Русе отмени наказателно постановление № 5/2018г. от 18.01.2018г., с което на „Шогун“ ЕООД със седалище и адрес на управление град Русе на основание чл. 48, ал. 2, вр. ал. 1 от Закона за храните е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение по чл. 15 и чл. 16 от Наредба № 9 от 20.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, вр. чл. 16а, ал. 1 и чл. 2а от Закона за храните. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"