„ФРЕШАУТО“ООД – Русе получи разрешение за ПУП за застрояване на имот в местността „Караач“

Постъпило е искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план от Радостин Колев – управител на „ФРЕШАУТО“ООД, собственик на поземлен имот с идентификатор 63427. 309.29 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Караач“. В разработеното от възложителя задание за проектиране за имота се предвижда изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и промяна предназначението на земята, която към настоя…

Код на новината : *120242.html

    

Сподели: