Над половин милион лева печалба отчита „Свинекомплекс Николово“ АД към 30 септември

„Свинекомплекс Николово“ АД-Николово представи на БФБ тримесечен отчет за третото тримесечие на 2013 г. Няма промяна в размера на собствения капитал на дружеството и той е в размер 2 650 000 лева.Цялостната дейност през отчетния период на дружеството протече в условията на непрекъсната вътрешна и външна конкуренция и променливо потребителско търсене на меса, месни продукти и живи свине за клане. Освен това върху развитието на отрасъла влияние оказа и променената конюнктура на пазара през …

Код на новината : *119773.html

    

Сподели: