Предстои отдаване под наем на стоматологичен кабинет в общинска сграда на ул. „Котовск“

Предмет на настоящото предложение е отдаване под наем на част от имот с площ от 28,95 кв. м, на първи етаж в сграда – публична общинска собственост с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.64.2, със застроена площ на цялата сграда 420,00 кв. м., с предназначение – административна, делова сграда, брой етажи 2, разположена в поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.64, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. &…

Код на новината : *151312.html

Сподели: