Гребната база и хангарът на кея отнети от ОП „Спортни имоти“ – Русе

С Решение № 190 прието с Протокол № 10/16.05.2012 г. на Общински съвет-Русе се извършиха промени в Приложение №1 към Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти”, като се предоставиха за управление на ОП „Спортни имоти” следните обекти: по т.11 „Гребна База” – Масивна сграда /хангар/ и Масивна сграда /гребна база/, описани в АОС 6503/06.07.2011г. Към настоящият момент обектите не се използват за нуждите на спорта и не са заведени в дълготрайните активи и бала…

Код на новината : http://www.ruseinfo.net/afish_19440.html

    

Сподели: