1100 жители на кв. „ДЗС“ и „Образцов чифлик“ са ползвали услугите на тамошната амбулатория за първична медицинска помощ

В изпълнение на разпоредбите на Закона за здравето и установената необходимост от здравно обслужване, са осигурени средства за функционирането на два здравни кабинета в кварталите „ДЗС“ и „Образцов чифлик“ за първична медицинска помощ за обслужване на населението. За периода на договора /една календарна година/ от общинския бюджет са осигурени средства в размер на 6 000 лв., чрез които се гарантира своевременно оказване на медицинска помощ на жителите в двата квартала. Медицинските услуги на разкритата амбулатория са ползвали 1 100 лица, като голяма част от тях са били с хипертонична болест, кардиологични заболявания, атеросклероза, диабет, респираторни заболявания и др.

От началото на 2018 г. Амбулаторията за първична медицинска помощ в кв. „Образцов чифлик“ е с ново месторазположение. Разкрита е в сградата на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ – Русе, като е обособен отделен вход за граждани и пациенти. Извършен е основен ремонт на помещенията определени за: амбулатория и входа за граждани и пациенти. Ремонтните дейности са извършени за сметка на изпълнителя по договора – Медицински център 1-Русе ЕООД.

Сподели: