Община Ценово

122 хил. лева отделя Община Ценово за зимно поддържане и снегопочистване на пътищата си

122 хил. лева без ДДС може да отдели Община Ценово за зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа на територията на
Община Ценово през експлоатационен сезон 2020-2021 година. То се състои в снегопочистване и машинно опесъчаване с материали на изпълнителя.

Общата дължина на общинските пътища е: 34,310 км.
 път – RSE1211 Белцов – Беляново – Кривина 22.710 км.;
 път – RSE1210 Долна Студена – Ботров 4,400 км.;
 път – RSE3210 Новград – Караманово 7.200, км.;

Времето за реагиране не трябва да бъде повече от 50 минути от момента на настъпване на необходимост от снегопочистване, отразено в критериите за зимно поддържане или отправено искане от възложителя.

По общинските пътища снегопочистването трябва да започне при
дебелина на снежната покривка с 2 – 3 cм.

Снегопочистването обхваща дейностите, свързани със своевременно, бързо и качествено разриване на снега от пътното платно с цел да се осигурят условия за нормално движение на превозни средства.
При почистване на снега да се запазват подходите към второстепенните пътища и улици, обществени и производствени сгради. При снегопочистването да се спазва график за приоритети на дейностите, предварително съгласувани с Възложителя.

Сподели: