община две могили

СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Две могили получи за безвъзмездно ползване 2 автобуса

Община Две могили е собственик на ученическите автобуси 8 „Исузу Евро Тюркоаз”, с рег. No Р 7648 РК и „Хюндай Каунти”, с рег. No Р 7644 РК. Автобусите са прехвърлени в собственост на общината от Министерство на образованието и науката за превоз на ученици, обучаващи се в общинските и държавните училища, намиращи се в границите на община Две могили.

С договор за делегиране на правото за организиране на безплатен превоз на ученици No 48 от 01.02.2012 г., сключен между Община Две могили и СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, Община Две могили е прехвърлила правото за организиране на безплатен превоз на ученици на училището, което от своя страна е приело да извършва превоза на ученици. Договора е бил със срок до 30.11.2015 г. включително.

На 01.12.2015 г. е сключен нов договор за същите автобуси със същият предмет. Договора е със срок до 31.12.2016 г. На 20.12.2016 г. отново е сключен договор със същият предмет и срок до 30.06.2017 г. По взаимно съгласие на страните, срокът на договора е удължен до 31.12.2017 г. Съгласно чл. 33, ал.1 от действащата към 2012 г., Наредба No 7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост в Община Две могили, област Русе. (отм.) на Общински съвет – Две могили, движимите вещи – частна общинска собственост се предоставят за нуждите на юридически лица или звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на общината, т.е към него момент не е било необходимо решение на Общински съвет за предоставяне на движими вещи – частна общинска собственост.

Съгласно чл. 32 от сега действащата Наредба No 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе (приета с решение No 617 по Протокол No 38 от 25.04.2014 г.), движимите вещи 8 частна общинска собственост се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка с решение на Общински съвет.

Предназначението на превозните средства е училищен автобус и съгласно договорите от 2009 г., сключени с Министерство на образованието и науката следва да се използват единствено за транспорт на ученици от населените места на територията на община Две могили до СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, което обяснява нуждата от предоставянето им безвъзмездно за управление на училището.

Сподели:

Още новини от деня