Евродепутатът Андрей Новаков е в Бяла сега

129 години от обявяването на Бяла за град!

Навършиха се 129 години от обявяването на Бяла за град.

Честит празник, съграждани!

На 7 септември 1891 година Беленският селски общински съвет приема решение Бяла да стане град. 11 декември 1891 година е бележита дата за населението на Бяла. На този ден по предложение на министър Ст. Стамболов VІ обикновено народно събрание взема решение за превръщане на Беленската селска община в градска. „Съ Указъ подъ № 664 отъ 23 Декем. 1891 г. утвърждава се следующето прието от VІ обикновено събрание, въ заседанието му отъ 11 декември 1891 г. (Протоколъ № 36), предложение : „БЕЛЕНСКАТА СЕЛСКА ОБЩИНА СЕ ОБРЪЩА ВЪ ГРАДСКА”.” Протокол от 1891 г., свързан с обявяването на Бяла за град. /оригиналът на документа се съхранява в беленския музей/

П Р О Т О К О Л № 11

Днес седмий септемврий хиляда осемстотин деветдесет и първа година Беленскй селский общински съвет в присъствието на кмета Ангел Крушков, помощника му Трифон Патев и членовете Георги Цвятков, Тодор Караиванов, Велико Мангов, Ангел Чешмеджиев, Тодор Джонов, Иван Цанков, Махмуд Шебеков, Алиман Алиев, Мустафа Чобанов, в отсъствието на члена Деню Маринов, съгласно чл. 48 от закона за селските общини държа извънредно заседание относно внесеното от кмета предложение да се преименува Беленска община от селска в градска не изключая и село Стърмен,което не може да се присъедини към Брестовишка селска община, поради по-голямото си от нея разстояние, за подкрепление на което си предложение той добави, че общината ще си създаде по-голям приход от колкото при положението си като селска и към размер достатъчен за покриване разходите налагаеми за градска община.

Съвета, като направи нужното по въпроса разискване и като взе в съображение : 1. Че Беленската община по численост на населението според чл. 43 от закона за градските общини, попада в категорията на градските, като броят жители до 7 000. 2. Че персонала на служащите в градска община от тая категория се различава от тая на селската само с длъжностите : инженер,архитект и бирник, следователно поддържането му ще направи по-вече с съдържателно на лица по тия длъжности. 3. Че според предвидения размер, платите на кмета и помощниците му се туря под зависимост на общинския съвет,чл. 43 от закона за градските общини,така щото тия плати може да повишават максимума на получаваните до сега кмет 1 200 л.,а помощника му с 600 лв. незначителна сума 4. Че с преобръщането общината в градска ще може да се създадат нови приходи увеличаващи размера на съществуващите до сега по силата на закона за градските общини,така щото ще може да се покрият нуждите по чл. 2 и 3,като се има в предвид и ще се утвърди решението на съвета за прокарването на шосето Русе-Търново през Бяла и според това ще се взема бариерно право на всички натоварени коли,които влизат в Бяла,така щото тия приходи ще могат да покрият нуждите по чл. 2 и 3.

На основание всичко гореизложено и чл. 5 от закона за градските общини.

Реши : 1.Одобрява предложението на кмета да се преименува беленската селска община в градска,като се задължава да изпълни изискванията за такава община. 2.Подписан настоящия протокол да се представи пред Русенския окръжен управител с молба да направи надлежното от страната си разпореждане за изпълнение горното решение на съвета. Подпис : кмет Ангел Крушков, помощник Трифон Патев Подпис на членове: И. Цанков, Г. Цвятков, Тодор Караиванов, Велико Мангов, Ангел Чешмеджиев ,Махмуд Шебекоб, Тодор Божанов.

Сподели: