135 души ползват услугите на Домашния социален патронаж в община Две могили

С Решение № 27, взето на заседание на Общински съвет Две могили по Протокол № 3/06.12.2023 г. е приет График за 2024 г. относно изготвяне и представяне на програми, планове, отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2023 г.

Съгласно същия и в изпълнение на разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 4, изр. 2 от Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, се представя информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”за периода 01.07.2023 г.- 31.12.2023 г.

В края на отчетният период, броят на хората, ползващи услугата Домашен социален патронаж е общо 135 души. Приготвената храна се доставя до домовете на хората. Обядът включва супа (300-
350 гр.) и основно ястие (300-350гр.) поставени в съдове за еднократна употреба. Потребителите заплащат такса съгласно чл. 32-34 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Две могили, приета с Решение № 58/22.01.2018 г. от Общински съвет гр. Две могили с последващи изменения и допълнения. Плащането на таксите се извършва по домовете на потребителите. Събраните такси за периода 01.07. 2023 г. – 31.12.2023 г. са както следва:

МЕСЕЦ СЪБРАНИ ТАКСИ
ЮЛИ 10959,90
АВГУСТ 10797,80
СЕПТЕМВРИ 9935,00
ОКТОМВРИ 10598,50
НОЕМВРИ 10603,00
ДЕКЕМВРИ 8307,00
ОБЩО 61201,20

Несъбраните такси към 31.12.2023 г. са в размер на 238,60 лв., като са предприетимерки за тяхното събиране.

Обществена трапезария включва проекта „Топъл обяд в условията на пандемия отCOVID-19“ за 120 потребители в периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2022 г. От 17.10.2022г.до 30.09.2025 г. стартира нов договор по този проект, на стойност 326 131,20 лв. Договорът включва 745 работни дни със стойност на храната по 3,20 лв. на ден – обща стойност 286 080 лв.; 7% административни разходи на стойност 20025,60 лв. и 7% съпътстващи разходи на стойност 20025,60 лв. Към 31.12.2023 г. са изплатени 76608 лв., включващиплащания през м. април за периода 01.10.2022 – 31.12.2022г.в размер на 22763,52лв иплащане по подадено Искане 1 и 2 към АСП за периода 01.01.2023 – 30.06.2023г. настойност 53844,48 лв. Подадено е Искане към АСП за периода 01.07.2023 – 30.09.2023г.,която сума още не е преведена. За отчетния период са проведени 9 мероприятия, като общият размер на приходитеза периода е 23560 лв.

Сподели: