"Български пощи" искат да получат под наем общинско помещение в Батишница

14 починали и нито едно родено дете в Батишница за година

Общинският съвет в Две могили разгледа резултатите от дейността на Кмета на Кметство
с. Батишница за 2022 г. В село Батишница към настоящия момент живеят 500 души. За
съжаление, няма родени деца – жители на с. Батишница през годината. Починалите са 14.
Делегираният бюджет е 106 990 лв., а неговото изпълнение е на 75%. Най-търсените административни услуги са удостоверение за наследници – 63, адресна регистрация – 35 и удостоверения за постоянен или настоящ адрес- 35. Няма констатирани нарушения на обществения ред в село Батишница. Няма хора назначени по програмите за заетост и чл. 9. Това затруднява двамата работници към кметството с хигиенизирането и поддържането на селото, особено с
косенето на тревните площи, тъй като районът е обширен. Съдовете за битови отпадъци се извозват два пъти в месеца. 65 броя съдове за битови отпадъци, които са недостатъчни за нуждите на селото и се чупят постоянно. Самотно живеещите хора са 43. Лицата ползващи домашен социален патронаж – 2 –ма души. В работата си кметството активно си взаимодейства с кооперацията и читалището

Сподели: