блок мно 1

146 хил. лева инвестира Община Русе в изграждане на паркоместа и тротоар при бл. МНО 1

146 хил. лева без ДДС инвестира Община Русе в изграждане на паркоместа и тротоар по ул. „Капитан Маринов“ срещу жилищен  блок „МНО 1“, кв. „Възраждане“, гр. Русе. По улицата има изграден тротоар само едностранно, от южната страна на улицата. Съгласно Общия устройствен план на гр. Русе, ул. „Капитан Маринов“ е V клас улица. Предвижда се паркоместата да бъдат изградени от бетонови паркинг елементи, вкл. бордюри, тротоари, ведно с всички площадкови мрежи на техническата инфраструктура за осигуряване на отводняване и електрозахранване – улично осветление. Капацитетът на паркоместата следва да е максимален съобразно терена, така че оптимално да се използва пространството за обособяване на места за паркиране на автомобили.

Възложено е изработването на инвестиционен проект за „Изграждане на паркоместа и тротоар при бл. МНО 1, кв. „Възраждане“, гр. Русе“. След предоставянето, съгласуването, одобряването и издаването на разрешение за строеж, ремонтните дейности ще бъдат стартирани.

сн. Гугъл Карти

Сподели: