кмет две могили

15 потребители се обгрижват в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Две могили

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” в гр. Две могили е разкрит като държавно – делегирана дейност със Заповед № 932/25.09.2009 год. на Изпълнителния Директор на Агенция Социално подпомагане. Капацитета е 15 места, към момента  е запълнен.

Основната цел на социалната услуга от резидентен тип е осигуряване на качествен живот, близък до семейната среда, гарантира  пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко лице, чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.

ЦНСТПЛУИ функционира при спазване на следните принципи:

 • Зачитане достойнството на личността;
 • Уважение към личната история и етническата и културна идентичност;
 • Зачитане на индивидуалните потребности на лицата, прилагане на индивидуален подход при предоставянето на грижи;
 • Подпомагане лицата с увреждания за вписването им в социалната среда;

Подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености.

За всяко лице се разработва и прилага индивидуален план за грижи. Провежданите дейности в “Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”  включват здравни, образователни и  социално-интеграционни грижи с оглед постигане на добро здраве, целево използване на свободното време и интеграция в обществото.

Специфичните цели във функционирането на услугата са:

 • Да се задоволят основните жизнени потребности на лицата чрез адекватни грижи и да се осигурят условия за тяхното надграждане;
 • Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която лицата да развиват пълноценно своите възможности;
 • Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата с увреждания до обществени сгради и културни средища /читалища, библиотеки, клубове, общински центрове за работа с пълнолетни лица с увреждания, спортни клубове и др./ и гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги;
 • Да се осигурят условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на обслужване на лицата с увреждания;
 • Да се предоставят набор от услуги и грижи, чрез които потребителите имат възможността да упражнят правото си на избор по отношение на свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, време за хранене, установена практика на ежедневния живот, лични и социални отношения, и религиозна принадлежност;
 • Да се оказва съдействие на лицата за поддържане на връзките им с роднини и близки или възможност за реинтеграция;
 • Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко лице въз основа на екипно обсъждане, екипно вземане на решение с активно включване на лицето и съобразяване с неговите желания;

Към 31.12.2019 год. броя на потребителите на социалната услуга  е 15 лица. През изминалата 2019 год. има един преместен, съответно и новопостъпил потребител. Екипа, който полага грижи за лицата е мед. сестра, трудотерапевт,  социални работници и санитари.

Всички лица са с диагноза по ЕР на ТЕЛК „Дълбока степен на умствена изостаналост”. 12 от лицата са с трайно намалена работоспособност над 90 % с чужда помощ, 3 са без чужда помощ и могат да водят задоволително самостоятелен начин на живот.

Предоставянето на СУ следва да отговаря на определени критерии и стандарти, които покриват основните области, свързани с основните жизнени потребности на всеки човек – достатъчно храна, подслон и достъпна среда на живот, здраве и възможности за личностно развитие и социализация чрез достъп до информация, образование и социални контакти в свободното време.

Всички потребители могат да се хранят самостоятелно с прибори за хранене, но винаги в присъствието на персонал и при нужда с негова подкрепа. През изминалата година повечето от потребителите усвоиха жизнени умения за самостоятелен и независим живот – усвояване на различни домакински дейности /подреждане на маса, сервиране и отсервиране, ползване на салфетки и др./ т.е. различни дейности за придобиване на умения от ежедневието.

Храната се приготвя от ОП „Обществено хранене” – гр. Две могили по седмично меню и се доставя в ЦНСТПЛУИ. Поради липса на комуникация при някои от потребителите изборът на менюто се извършва от техния настойник, който се съобразява с техните предпочитания.

Съгласно утвърдените стандарти и критерии за работа и предоставяне на качествени Социални услуги практиката в ЦНСТПЛУИ е да се изготвят индивидуални планове за здравни грижи, всички лица имат осигурен личен лекар и стоматолог, специализирана консултация и болнична помощ при нужда. Ежегодно се извършват профилактични прегледи при невролог, психиатър и гинеколог. В СУ се поддържа медицински кабинет със зареден спешен шкаф.

На всеки потребител е направено досие според „Указания по водене на документацията  в специализираните институции и социални услуги в общността /за лица/”. Тези досиета съдържат освен задължителните реквизити за ползване на СУ и индивидуален план, който се изготвя на 12 месеца и план за здравни грижи. В индивидуалните планове се отбелязва в каква насока да се работи и специфичните индивидуални потребности на всеки потребител. Тези досиета се водят и съхраняват от социалните работници. Медицинската сестра съхранява и актуализира здравните досиета, в които се съдържа документи относно здравословното състояние и медикаментозната терапия на всеки един потребител.

По отношение на осигуряването на условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на обслужване на лицата с увреждания в ЦНСТПЛУИ са осигурени достатъчно санитарни възли с баня, локално парно отопление на дизелово гориво, постоянно течаща топла вода, помещение за пране, кухня и столова, осигурена е и голяма дневна. На разположение на потребителите има 6 спални. Психичното състояние на потребителите и склонността им към агресия е причина за недоброто състояние на сградата, липсва уютния бит. В помещенията е извършен частичен ремонт в края на годината, но поради липса на достатъчно средства, ЦНСТПЛУИ не може да направи необходимите действия по обновяване на спални помещения и санитарни възли, а социалната услуга има голяма необходимост от това. Чрез направени дарения е подменена легловата база, заедно с нови гардероби и матраци. В столовата е извършен ремонт, който включва шпакловане и боядисване на стените, закупени са нови маси и столове. От горе изложеното става ясно, че качеството на критерия за осигуряване на условия, необходими за обслужване на лицата не е задоволителен, помещенията спешно се нуждаят от основен ремонт, в частност санитарните възли. Въпреки задоволителния вид на помещенията, екипът полага грижи и старание, за да се поддържа много добра хигиена в тях.

Въпреки ограничения бюджет се извършват дребни подобрения в интериора на помещенията за по-добър начин на живот.

ЦНСТПЛУИ разполага с платформен подемник /асансьор/ необходим за лица със затруднения в предвижването, който е в добро състояни и се използва при нужда.

Потребителите се включиха активно  в мероприятия организирани в града – поднасяне на венец по случай Трети март, посещение на културни събития. Активно участие взеха и в кампанията „Да изчистим България за един ден”, трудотерапията им включва и периодично почистване на двора на ЦНСТ.

Екипът, който работи с потребителите се състои от трудотерапевт, двама социални работника, управител, мед. сестра, пет санитари и счетоводител. По методика числеността на персонала трябва да е 13.5, към момента са заети 11. Свободните длъжности – 2.75 са за медицинска сестра и санитари.

През 2019 год. продължава практиката за екипни срещи, които се организират всеки месец до 10-то число. На тези срещи се обсъждат проблеми, затруднения и конфликти, възникнали в процеса на работа между служителите и между служители и потребители.

За периода януари – декември 2019 год., от всички потребители е събрана и внесена такса за ползване на социална услуга, съгласно „Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет”. Сумата от 26 274.86 лв., е преведена по сметката на Фонд „Социална закрила” в срок оказан в горецитираната тарифа. Няма лица, които не заплащат такса и/или дължат такава за стар период.

Направени са множество дарения за периода януари – декември 2019 година:

 • 14 легла
 • 12 матрака
 • 15 двукрилни гардероба
 • Пердета за занималня
 • 15 броя спално бельо
 • 15 броя подаръчни чанти с лакомства от абитуриентите на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за Коледа
 • 15 броя подаръчни чанти с лакомства от граждани

Това съобщи Петя Куцарова – управител на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – Две могили, в отчета си за 2019 година.

Сподели:

Още новини от деня