15 ученици от ПГСС ще придобият практически знания и умения в ИЗС ,,Образцов чифлик‘‘ - Русе

15 ученици от ПГСС ще придобият практически знания и умения в ИЗС ,,Образцов чифлик‘‘ – Русе

ПГСС „Ангел Кънчев“ участва в дейностите по проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

15 ученици от професиите Техник на селскостопанска техника, Фермер и Лаборант ще придобият практически знания и умения в Института по земеделие и семезнание ,,Образцов чифлик‘‘ – Русе. Договорени са добри условия за провеждане на практика. За учениците от всяка професия е осигурен наставник- водещи научни работници. Всичко това ще допринесе практикуващите да са по-подготвени и конкурентноспособни в реална работна среда и да се радват на труда си пълноценно.

Сподели: