– 15.1 ‰ е прирастът на Русенска област през 2022 година

Разликата между живородените и умрелите представлява естествения прираст на населението. В ретроспективен план за доста дълъг период от време демографското развитие на област Русе се характеризира с отрицателен естествен прираст. В резултат на него през 2022 г. населението на областта намалява с 2 871 лица. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро – Север.

Намалението на населението, изразено чрез коефициента на естествен прираст, (разликата между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението) за 2022 г. е -15.1‰, съответно -11.7‰ в градовете и -26.7‰ в селата. През 2022 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва механичният прираст (нетното салдо от вътрешната и външна миграция), който се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

През 2022 г. в резултат на вътрешната и външната миграция населението на област Русе бележи ръст от 180 лица. Заселените в област Русе лица са 3 565, от които 788 – заселили се от чужбина. Изселените от областта са 3 385 души, от които 425 са заминали за чужбина. От преселващите се в страната 2 777 са заселените в област Русе, от които 1 465 са се преселвали в рамките на областта. Коефициентътна механичен прираст за областта е 1.0‰.

Mетодологични бележки

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година. В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година. Оценката на населението към 31.12.2022 г. отразява промените в броя и структурите на населението, регистрирани при Преброяване 2021.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година. За населението към 31.12.2021 г. е използвано ревизирано население, изчислено на база на данните от Преброяване на населението и жилищния фонд към 07.09.2021 г. и естественото и механично движение на населението до 31.12.2021 г.

Налице е прекъсване в динамичния ред за всички коефициенти през 2022 г. поради наличието на нова оценка на населението на база данните от Преброяване 2021.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Статистическият регистър на населението, поддържан от Националния статистически институт. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, вътрешна миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН – ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Източник на данните за външната миграция са Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението, образец ЕСГРАОН – ТДС: адресна карта за промяна на настоящ адрес; Националната агенция за приходите; Националният осигурителен институт; Министерството на вътрешните работи; Оценки на емиграционните потоци.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

Сподели: