темида съд дело

150 лева санкция за неправомерно горене на боядисани дъски падна в русенския съд

В. С. Г.  е пенсионер, живуща ***. На 06.01.2020 г. в имот, собственост на Г.,***, било установено използването на нерегламентирани горивни материали /разпалки от едрогабаритни отпадъци, боядисани дъски/ за отопление.Във връзка с така констатираното бил съставе акт за установяване на нарушение № Е- 128 от 06.01.2020 г., сочещ осъществено административно нарушение почл.10 т.2 от Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе. Актът бил предявен на Г. в качеството й на нарушител, но същата отказала да го подпише. Въз основа на този акт е издадено обжалваното наказателно постановление с наложеното административно наказание имуществена санкция в размер на 150 лв. Пред въззивния съд Г. не оспорва фактите, но твърди, че е в тежко материално положение.

 Изложеното се установява от приложените по делото писмени доказателства и доказателствени средства- медицинска документация, АУАН № Е- 128 от 06.01.2020 г., снимков материал, показанията на Н. Е.- актосъставител, които следва да бъдат кредитирани изцяло, тъй като кореспондират с останалите доказателства по делото.

Според нормата на чл.10 т.2 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на община Русе, се забранява използването на нестандартни горивни материали /гума, пластмаси, ПДЧ плоскости, едрогабаритни отпадъци и др./ за отопление или технологични нужди.

От установеното по делото, което не се оспорва по същество от Г., същата нарушила цитирана норма, доколкото използвала за горене едрогабаритни отпадъци- боядисани дъски.Н арушението е извършено виновно, като твърденията за липса на средства не могат да бъдат приети като извинителна предпоставка за отпадане на отговорността.

Независимо от посоченото, съдът намира, че при санкционирането на безспорно установеното неправомерно поведение наказващият орган е допуснал съществено процесуално нарушение. Наказанието е индивидуализирано в хипотезата на чл.45 ал.І от Наредбата, според който текст за всички останали нарушения на тази наредба /извън конкретно посочените в предходни текстове/, физическите лица се наказват с административно наказание глоба в размер от 100 до 1000 лева, а юридическите лица- с административно наказание имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева. Конкретно жалбоподателката е наказана с имуществена санкция в размер на 150 лв. Това наказание се явява незаконосъобразно, доколкото нарушителят е физическо, а не юридическо лице.

 Посоченото мотивира съда да приеме, че обжалваното постановление е незаконосъобразно в частта на наложеното наказание и на това основание подлежи на отмяна изцяло.

Сподели:

Още новини от деня