Евродепутатът Андрей Новаков е в Бяла сега

150 потребители ще продължат да получават топъл обяд в Община Бяла по проект

На 01.04.2021 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № 1 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0064-С01 /Договора/ на основание чл. 7 от Общите условия към Договора по Операция „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г.

Община Бяла ще продължи да предоставя социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ на определените 150 потребители от обособените целеви групи, които са разписани от Агенция социално подпомагане в Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, а именно:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ се изменя както следва:

  • срока за изпълнение на Договора: 04.01.2021 г. – 30.09.2021 г., т.е. периода на предоставяне на социалната услуга ще е 9 /девет/ месеца в рамките на общо 186 /сто осемдесет и шест/ работни дни;
  • общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора: 82 863.00 лева /осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и три лева и нула стотинки/, като от тях: разходите за единица продукт – 75 330.00 лева.; административни разходи и разходи за транспорт и съхранение, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт – 3 766.50 лева; разходи за съпътстващи мерки в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица – 3 766.50 лева.
Сподели: