160 000 лева от концесионните си договори получи Община Русе през отминаващата година

Целта на местната власт е активното взаимодействие с бизнеса за постигане на устойчиво икономическо развитие. Във връзка с подобряване на сътрудничеството, чрез осъществяване на съвместни проекти, е изпълнено следното.

През отминаващата година е осъществен периодичен контрол по изпълнението на действащите към момента 4 бр. концесионни договора: концесия на спирките на градския транспорт; концесия за довършване и изграждането на подлеза до „Печатни платки“ и за концесия на стадион „Локомотив“. От сключените концесионни договори Община Русе е получила годишно концесионно възнаграждение в размер на 160 000 лв. Приключена е процедурата за предоставяне на концесия на обект, публична общинска собственост, представляващ Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – Русе. Определен е концесионер и е подписан договор.

Проведена е процедурата за определяне на концесионер за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе. Предстои оценка на офертите, класиране на кандидатите и решение за определяне на концесионер.

Сподели: