КОЦ-Русе-палиативни-грижи

164 хил. лева се влагат в преустройство на съществуваща сграда в сграда за ползване при епидемично разпространение на инфекциозни заболявания към КОЦ-Русе

164 хил. лева без ДДС се влагат в преустройство на съществуваща сграда в сграда за ползване при епидемично разпространение на инфекциозни заболявания към КОЦ-Русе. Сградата с идентификатор 63427.5.252.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Русе попада в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.5.252 по КККР на гр. Русе, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) III-5002, кв. 713 по плана на гр. Русе, с административен адрес: ул. „Стоян Заимов“ №2, гр. Русе.

Към настоящия момент сградата е част от базата на КОЦ-Русе и в нея се помещава отделение по Медицинска онкология – сектор Палиативни грижи, което се ползва за COVID-19 структура. С изпълнението на настоящата поръчка се предвижда сградата да функционира като „сграда за ползване при епидемично разпространение на инфекциозни заболявания“.

Сподели: