Агенцията за социално подпомагане в Русе Милена Влахова

170 заявления за отпускане на еднократна помощ за първокласници в Русенска област досега

Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Задължително условие за получаването на средствата е средният месечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.

Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

С ПМС от 19.07.2019 г. е определен размерът на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2019/2020 г., която ще бъде 250 лв.

 От 01.08.2019 г. помощта ще се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер ще се изплаща след подаване на заявление-декларация и издаване на административен акт, а остатъкът ще се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Помощта ще се възстановява, ако ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок, освен ако това е невъзможно по здравословни причини, или е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителна причина.

През 2018 г. подадените общо за област Русе заявления са били 972 бр. Издадените заповеди за отказ са били 18 бр. за доход по-висок от определения.

До момента в областта са приети 170 заявления за отпускане на еднократната помощ. Всички заявления подадени до 31.07.2019 ще бъдат обработени и отпуснати по основание чл.10а ЗСПД с еднократно плащане по стария ред. Срокът за подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Това съобщи по време на пресконференция днес директорът на териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане в Русе Милена Влахова.

Сподели:

Още новини от деня