кунчо кунчев общински пазари лазаруване 1

176 хил. лева е счетоводната печалба на „Общински пазари” ЕООД

Общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД е преобразувано с Решение №716/12.03.1999 г. на Общински съвет – Русе. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 117111045. Предметът на дейност на дружеството е: организация и управление на дейността, свързана с търговска дейност на юридически и физически лица на територията на Общински пазари Русе, стопанисване, изграждане и ремонт на открити складове и търговски площи, павилиони, маси и инвентар, лаборатории за контрол влизащи в капитала на дружеството, осигуряване на условия за едноличен, санитарен и ветеринарен контрол и други необходими условия в защита на интересите на потребителите, организиране поддържането на ред и чистота на общинските пазари, оборудване на търговските обекти и площи с необходимите съоръжения за търговска дейност, отдаване под наем на помещения, търговски площи и маси, както и други дейности, които не са забранени със закон.

Основният капитал на дружеството е 19 440 лева, разпределен в 1 944 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един и не е променян през годината. Към 31.12.2020 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 4 253 хил. лева.

Дружеството управлява и стопанисва 14 търговски обекта на територията на община Русе, както следва: Централен общински пазар, покрит пазар, пазар „Сан Стефано”, пазар „Здравец Изток”, пазар „Рибката”, пазар „Олимп”, пазар „Иван Вазов”, пазар „Македония”, пазар „Лилия”, пазар „Чародейка”, пазар „Стрешер“, пазар „Мартен“, пазар „Обръщалото“ и пазар за вещи втора употреба.

За поредна година дружеството приключва със счетоводна печалба, която е в размер на 176 хил. лева, с 3 хил. лева повече от 2019 г.  Окончателният финансов резултат, след данъчно облагане е нетна печалба в размер на 158 хил. лева.

Приходите на дружеството се формират основно от отдаване под наем на търговски площи и съоръжения. Коефициентът на рентабилност на приходите е в размер на  14,09% , т.е. на всеки 100 лева нетни приходи дружеството реализира 14,09 лв. счетоводна печалба.

Към 31.12.2020 г. „Общински пазари” ЕООД е внесло в бюджета на Община Русе 272 хил. лева, от които 163  хил. лева такси по Наредба №16 на ОбС-Русе и 104 хил. лева дивидент за 2019 г., като е платило съответния данък в размер на 5 хил. лева.

През 2020 г. са реализирани разходи за придобиване на ДМА в размер на 579 хил. лева, като са реализирани следните инвестиции:

– изграден е нов търговски обект – пазар „Обръщалото“ в кв. „Здравец изток“;

– допълнено е видеонаблюдението на територията на Централен пазар;

– изградена е нова връзка с интернет и видеонаблюдение на пазар „Обръщалото“;

– усъвършенствана е системата за наблюдение на пазар „Олимп“;

– през есенно-зимния сезон е изградена и стопанисвана ледена пързалка на пл. „Света Троица“.

Инвестиционните намерения на дружеството за 2021 г. са:

-изграждане на кафе-сладкарница, два магазина и офис на пазар „Здравец изток“, съгласно одобрен проект;

-изграждане на покрит пазар за плодове и зеленчуци на пазар „Сан Стефано“;

-проучване на възможността за изграждане на нов пазар в зона „З“, площад „Европа“, в района на Дунав мост;

-проучване на възможността и изваждане на необходимата разрешителна документация и последващо проектиране за предвижданите нови проекти за следните пазари – нов пазар в кв. „Чародейка Север“, в близост до пресечната точка на ул. „Филип Станиславов“ и ул. „Зорница“; павилиони в кв. „Дружба 3“; проекти за благоустрояване на пазар „Иван Вазов“ и пазар „Лилия“.

Сподели: