котовск данъчно община русе

18.2 млн. лева приходи от имуществени данъци предвидени в бюджета на Община Русе за тази година

Предстои приемането на Бюджет 2020 на Община Русе. Ето част от предвиденитев него приходи:

По §01-03 Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници  се планират да постъпят общо 520 000лв. –предвид трайна тенденция на намаляване на дейностите, облагани с патентен данък, същият е намален с 10 000лв. и е в размер на  190 000лв.  и 330 000лв. от данък върху таксиметров превоз на пътници. Сумата на данъка за таксиметров превоз е много динамична и подлежи на връщане при прекратяване дейността на превозвача.

По § 13-00 Имуществени данъци  се планират да постъпят  18 220 000лв. Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци е изготвена по данни от Дирекция „Местни данъци и такси”. Във връзка с приемане на плащания на местни данъци и такси с банкови карти чрез уебсайта на Община Русе е подписан договор с Инвестбанк АД за приемането, обработването и извършването на дистанционни/безналични плащания в полза на общината по събиране на приходи. Чрез интернет страницата на общината е осъществен достъп до задълженията на ДЗЛ чрез КИН. За подобряване на събираемостта може да се извършват плащания в цялата страна чрез Изипей и Фастпей,  чрез осъществения достъп на клиенти на БДСК, както и чрез интернет платформата  Е-pey и инсталираните ПОС терминали на касите в МДТ.

Предвижда се увеличение на размера на данъка върху недвижимите имоти с 50 000лв. Наблюдава се намаление на  дела на недоборите от минали години.

Планът на  данъка върху превозните средства е завишен на 6 600 000лв. Новата концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леките и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т се определя по формула, включваща два компонента – имуществен и екологичен. Леките автомобили се облагат според мощността и годината на производство, което ще доведе до повече приходи от този приходоизточник.

Засиленият контрол на пунктовете, извършващи годишен технически преглед, които не следва да допуснат технически преглед на превозно средство без платен данък, както и сделките при нотариусите, които също имат достъп до базата за проверка на задължения са предпоставки за повишаване събираемостта на данъка върху превозните средства.

Данъкът при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин се  увеличава спрямо 2019 година с 150 000лв. предвид изпълнението му през 2019г., но при този приходоизточник винаги може да се очаква риск. През 2019г. беше извършена продажба на МЕГА МОЛ РУСЕ, което  допринесе за инцидентно постъпилата значителна сума от 1 144 000лв. сума

Туристическият данък увеличава размера размера си с 10 000 лв. и за 2020 г. е 120 000лв. Този приходоизточник има целеви характер и се използва само за покриване на разходи по  програмата за развитие на туризма.

Сподели:

Още новини от деня