Работници се цакат в работно време, но не с топла бира

Рекордно ниско остава равнището на регистрирана безработица в община Русе през май

Време за прочитане: 3 мин.

През май 2019 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 341. Това съобщи Юлия Събева, главен експерт в дирекция „Бюро по труда“ – Русе днес.

Започналите работа безработни с работническа професия са 112, специалистите са 146, а тези без квалификация – 83. От всички устроени на работа 193 са жени, 62 лица са на възраст над 55 год. и 59 са младежи до 29 год. възраст. Постъпилите на работа  лица с трайни увреждания са 22, тези свисше образование– 99 , продължително безработните – 23.

На първичния трудов пазар са наети 312 безработни лица, а по мерки, програми и схеми за заетост – 29.

Обявените през април свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са  общо 380. На първичния трудов пазар са обявени335 СРМ, като преобладаващата част е от частния сектор.

 В зависимост от икономическите дейности, отново най-много свободни позиции са заявени в сферата на производство на облекла и чорапи – 115. Следват търговия – 60 СРМ, мебелно производство–32; машиностроене-23 СРМ; транспорт и складиране–22, производство на ел.инсталационни изделия-22 СРМ; строителство – 17; административни услуги и управление – 10; образование – 8 и др.

Като най-търсени през месеца, могат да се посочат следните професии: шивачи; гладачи; плетачи; продавач-консултанти и др. заети в сферата на търговията; шофьори на товарни автомобили; машинни оператори; монтажници и работници за сглобяване на детайли; зареждачи; опаковачи; заварчици; мебелисти; сладкари; чистачи; общи работници; административни служители; счетоводители и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе през м.май са обявени 45 СРМ, като 1 от тях е по насърчителни мерки за заетост, а останалите са по Програми за заетост и обучение и схеми от ОП „РЧР”.

Входящият поток безработни лица е 409 души (407 новорегистрирани и 2 лица с възстановена регистрация), а изходящият поток обхваща 458 лица.

Броят на регистрираните безработни продължава да намалява, като в края на м.май за община Русе те са 2451,  с 50 по-малко от края на април. При сравнение със същия период на предходната година, отново се отчита спад в регистрираната безработица – в края на май 2018 год.  регистрираните безработни лица са били 2532 (с 81 души повече).

Равнището на безработица в края на м.май 2019 г. за община Русе е 3.0%[1], с 0,1 п.п. по-малко от предходния месец и с 2.3 процентни пункта под това за страната. На база на административната статистика на Агенцията по заетостта, през май, равнището на регистрираната безработица за страната също намалява спрямо април и е 5.3%[2], изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица, към икономически активното население на възраст от 15 до 64 год, установено при Преброяване 2011г.

Като търсещи работа лица са регистрирани 84 заети лица, 25 учащи се и 92 лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Продължително безработните лица от община Русе (с престой в ДБТ над 1 година) са 222– с 6 души по-малко, в сравнение с м.април.

По професионален признак разпределението на безработните лица се запазва същото, както в предходните месеци. Преобладават регистрираните безработни специалисти, с относителен дял 40.3%. Дялът на  безработните с работническа професия е  31.0%, а лицата без квалификация са 28.7 %.

Разпределението на регистрираните безработни лица в общината според образованието, също не се различава от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1347 /55.0%/. Хората с висше образование са 611 /25.0%/, а тези с основно и по-ниско образование са 493 /20.0%/.

         Разпределението по възрастови групи показва, че отново най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години37.5% /920/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 286, а относителният им дял възлиза на 11.7%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 254.


[1] Равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрото по труда -Русе, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

[2] по данни на АЗ

Сподели:

Още новини от деня