2 акта за установяване на административни нарушения състави РИОСВ – Русе на юридическо лице от град Бяла

През периода 1-8 ноември експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки на 18 обекта от контролираната територия, от които по компонент „Води” – 3 бр. За периода са извършени 15 извънредни проверки. За спазване на екологичното законодателство са дадени 8 предписания. През периода 1-8 ноември са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения на юридическо лице от град Бяла по Закона за опазване на околната среда и Закона за чистотата на атмосферния въздух. За периода…

Код на новината : *120211.html

    

Сподели: