летище_Русе

2 дружества са заявили интерес за доизграждане, сертифициране и развитието на Летище Русе

Стройпроект ЕООД и Щраплан ЕООД с представители Антони Търницов и Христо Крушарски ще изяснят утре депозираното от двете дружества инвестиционно предложение за доизграждане и сертифициране на Летище Русе и развитието му като регионално летище.

Предложението бе внесено за разглеждане от общинските съветници, които ще се произнесат по него на извънредна комисия в понеделник.

Ето и какво се казва в предложението на кмета на община Русе съм Общинския съвет:

Летище Русе се намира на територията на Община Иваново, с. Щръклево, имот с идентификатор 84049.87.164 по КККР и е частна общинска собственост.

Към настоящият момент Летище Русе е предоставено за управление и се стопанисва от общинското предприятие „Паркстрой – Русе“, което не реализира печалба от дейността на летището. Ежегодно през последните три години по бюджет се предвиждат средства в размер около 90 000 лв. за издръжка. През периода 2020 -2022 г. са осъществявани частни полети, както следва: за 2020 – 94, за 2021 – 111, за 2022 (до 30.11) – 71.

Както Ви е известно през последната година и половина Община Русе предприе активни действия по възстановяване на статута на Летище Русе, както следва:

С Постановление на Министерския съвет от 22-ри декември 2021 г., поисканите от нас средства в размер на 2 665 500,00 лв. бяха предоставени на Община Русе, но под условие – да бъде извършена оценка за съответствието с режима по държавните

помощи и Община Русе да предостави на Министерство на финансите необходимата информация за изпращане на уведомление по чл. 108, ал. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В следствие на поставеното изискване предприехме действия по попълване на необходимите документи, но беше установено, че без да имаме информадия за това кой ще бъде летищен оператор на летището не е възможно да бъде финализирано попълването на необходимите документи. Следва да се посочи, че съгласно Закона за държавните помощи задължението за попълването на необходимите документи за уведомлението до ЕК е на Министерство на транспорта и съобщенията, но Община Русе не получи необкодимото съдействие за извършване на процедурата.

 • С желание да отстраним пречките пред усвояването на средствата, предложикме на Министерство на транспорта да инициираме процедура по предоставяне правото на ползване на летището на държавата, която от своя страна да възложи дейностите

на летищен оператор на „Летище София“ ЕАД (дружество еднолична държавна собственост), но предложението ни не срещна разбиране, напротив – от тяхна страна беше отправено предложение за прехвърляне на собственосrга в полза на държавата – решение, което би застрашило както статута на имота, така и би направило защитата на интересите на местното население невъзможна.

 • Междувременно беше възложен и изготвен анализ на състоянието на самата писта на летището, който показа необходимостта от нейното конструктивно укрепване – ремонт, който не би моrьл да се покрие от отпуснатите от държавата средства.
 • В рамките на годината се наложи и трайна тенденция на покачване на цените

в строителството, поради което към настоящия момент сумата в размер на 3 000 000 лв. се явява крайно недостатьчна за изпълнение на минимално необходимите СМР, гарантиращи покриване на нормативните изисквания за състоянието на летищната инфраструктура, а използването им за закупуване на необходимата техника и заплащане на необходимите услуги по изработване на плановете и ръководствата, изисквани от националното законодателство – невъзможно.

С оглед предприетите през 2022 г. действия по отношение на Летище Русе се налага изводът, че за снабдяването му с удостоверение за експлоатационна годност е необходим по-голям ресурс от първоначално предвидения.

На следващо място следва да се посочи, че по отношение на летищата — общинска собственост е налице празнина в Закона за гражданското въздухоплаване, като статутът им не е уреден изчерпателно, а режимът за държавните летища е неприложим дори при прилагане на нормите по аналогия. Община Русе предприе активни действия и по отношение преодоляване на тези празноти в нормативната уредба, като сме отправяли законодателни предложения както до Министерство на транспорта и съобщенията, така и до народните представители от МИР — Русе, но без резултат. Следва да се посочи, че към настоящия момент с оглед законодателната уредба Община Русе не може да стопанисва летището си като такова.

На 08.12.2022 г. в деловодството на Община Русе е посгьпило инвестиционно намерение (вх. № 30-13350-1), касаещо намерение за доизграждане и сертифициране на Летище Русе и превръщането му в модерно регионално летище. Вносители на инвестиционното намерение са дружествата „СТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД и ,,щрАПЛАН ЕООД.

Дружествата, подали заявлението, са декларирали, че намерението им е да създадат проектно дружество, което да предприеме фактически действия по създаване на възможност Летище Русе да бъде сертифицирано за обслужване на граждански полети на авиацията с общо предназначение, а в последствие и за полети за превоз на пътници и товари.

Представена е концепция за развитието на дейностга на летището, която предвижда три етапа, които следва да бъдат изпълнени последователно във времето, за да бъде постигната крайната цел — възстановяване на експлоатационната годност на летището, а именно: I-ви етап — дейности по лицензиране на летище Русе; II-ри етап — привеждане на пистата за излитане и кацане в съответствие с код 4С на ИКАО; III-ти етап — nодобряване на условията за въздушен търговски транспорт на летището.

За всеки от предложените етапи вносителите са описали конкретните дейности, които следва да бъдат извършени за успешното реализиране на поставената цел, а именно:

За Етап I:

Изработване на Генерален план за развитие на летището;

Изграждане на периметрова ограда, периметров път и система за видеонаблюдение;

 • Ремонт и реконструкция на Писта за излитане и кацане (за категория ЗС);
 • Изграждане на хангари за съхранение на б бр. въздухуплавателни средства и извършване на техническо обслужване;
 • Ремонт и реконструкция на пътнически терминал и привеждането му в съответствие с изискванията за авиационна сигурност;

Ремонт и реконструкция на перона пред сградата; Изграждане на нова аеронавигационна светлинна система;
Изработване на процедури за полети и организация на въздушното движение; Ремонт и реконструкция на склад за горива; Изграждане на карго терминал;

Изграждане на инфраструктура за операции с безпилотни летателни средства; Закупуване на необходимата техника за проверка на пътници, багажи и товари;

Закупуване на необходимата самолетообслужваща техника;

Изготвяне на необходимата документация за сертифициране на летището Сертифициране на летище Русе

3а етап II:

Ремонт и реконструкция на Писта за излитане и кацане (за категория 4С); Изграждане на хангари за техническо обслужване на 4 бр. въздухоплавателни
средства

Доизграждане на аеронавигационната светлинна система;

Изработване на процедури за полети и организация на въздушното движение (за по-големият клас въздухоплавателно средство)

3а етап III:

Изграждане на нов пътнически терминал с кападитет 500 пътници в час пик;

 • Изграждане на нова сграда и гаражи за самолетообслужваща техника , пожарна и др. ;
 • Изграждане на нов перон с 4 бр. стоянки за пътнически ВС от северната

страна;
Изграждане на нов перон с 10 бр. стоянки за пътнически ВС от южната

страна;

 • Изграждане на допълнителни хангари за техническо обслужване на въздухоплавателни средства тип AIRBUS А320 или BOING737.

С писмо с вх. № сме уведомени, че лицата проявили инвестиционен интерес са регистрирали съвместно дружество -„ЕЪРПОРТ РУСЕ“ ООД – ЕИК 207216344, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Будапеiца“ № 68, ет. 1, ап. 3, представлявано от Георги Димитров Иалбантов.

Съгласно 3акона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), (чл. 43, ал. 2) Граждански летища са:

 1. летища за обществено ползване, за обслужване на международни и вътрешни превози, за обслужване на гьрговски операции с въздухоплавателно средство и други услуги, срещу заплащане;
 2. международни летища за обслужване на авиация с общо предназначение;
 3. летища за обслужване на авиация с общо предназначение срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане;
 4. летища за обслужване на полети, различни от rьрговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 кг срещу заплащане или без заплащане, както и за текнологични нужди на собственика без заллащане; ограничението за максимална излетна маса не се отнася за вертолети.

Към настоящия момент Летище Русе е регистрирано единствено за полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 кг., което препятства възможносrга същото да се експлоатира от въздухоплавателни средства, по-големи от посочените.

Следва да се посочи, че в интерес на местното население е не конкретната инвестиция и извършването на ремонтни дейности на летището, а възстановяване на международните граждански полети.

Съгласно чл. 46, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване проектите за изграждане, разширяване или реконструкция на граждански летища и съоръжения за навигация се съгласуват от Министьра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като съгласно ал. 2 на същата разпоредба съгласуването се предхожда от наличие на генерален план за развитие на летището, одобрен подробен устройствен план и изпълнение на процедурите по Закона за опазване на околната среда, Закона за устройство на територията, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, по този и по други закони, които биха могли да имат отношение към издаваното разрешение.

Горното налага извода, че дейностите по същинското изпълнение на предложената инвестиционна програма следва да бъдат предхождани задължително от изработването на посочените в чл. 46, ал 2, т. 1 и 2 документи. Изработването на съответните документи е със значителна инвестиционна стойност.

За да бъде извършена сертификация на Летище Русе, позволяваща експлоатацията му от въздухоплавателни средства с тегло по-голямо от 5700 кг. е необходимо да бъдат спазени изискванията на ЗГВ и извършени процедурите по Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достьпа до пазара по наземно обслужване в летищата.

С оглед необходимосrга да се създадат по-добри условия за ползване на инфраструктурата от местното население е целесъобразно снабдяването с удостоверение по чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗГВ, да се предхожда от снабдяването с удостоверение по т. 3- а именно за летище за обслужване на авиация с общо предназначение срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане.

За издаване на удостоверение за експлоатационна годност на граждански летища по чл. 43, ал. 2, т. 1- 3 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), които са извън обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздукоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и(ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ, L 212 от 2018 г.), (Регламент (ЕС) 2018/1139), както и за издаване на лиценз на летищни оператори и оператори по наземно обслужване по чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) е необходимо да бъдат извършени следните дейности, които съотвтестват на предвидените от инвеститора дейности в първия етап на инвестиционното намерение:

Изработване на Генерален план за развитие на летището;

Изработване и съгласуване на специализиран Подробен устройствен план;

 • Текущ ремонт на съществуваща периметрова ограда и привеждането и в съответствие с изискванията за авиационна сигурност и безопасност;
 • Изграждане на система за видеонаблюдение;

Изработване на нов акт за основните технически и експлоатационни карактеристики на Летище Русе;

Изработване на ръководство за управление и експлоатация на Летище Русе; Изработване на ръководства за лицензионните дейности на бъдещия наземен
оператор;

Изработване на Програма за сигурност на Летище Русе; Текущ ремонт на Писта за излитане и кацане; Текущ ремонт на пътнически терминал; Текущ ремонт на перона пред сградата; Текущ ремонт на писта за излитане и кацане; Текущ ремонт на пътеката за ролиране;

Изработване на процедури за полети и организация на въздушното движение; Закупуване на необходимата самолетообслужваща текника;

 • Почистване на зоните на летателната писта и зоните, свободни от
  препятствия;
 • Изготвяне на необходимата документация за сертифициране на летището.

По предварително пазарно проучване извършено от Община Русе към декември 2021

г. посочените дейности, без в тях да се включват текущите ремонти и изготвяне на генералния план на летището са били с прогнозна стойност 2 665 000,00 лв. Изброените дейности могат да бъдат извършени от лице, притежаващо ограничено вещно право на ползване в имота.

Останалите дейности предвидени в представеното инвестиционно намерение могат и следва да бъдат извършени единствено от лице, притежаващо право на строеж в имота и то едва след приключване на устройственото планиране за имота, доколкото учредяването на право на строеж следва да бъде предшествано от изработването на Подробен устройствен план, респ. наличието на Генерален план на летището в съответствие с изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗГВ. Учредяването на посоченото ограничено вещно право ще бъде предмет на бъдеща процедура и то при изпълнение на горепосочените условия.

Данъчната оценка на правото на ползване на имота за срок от 10 години е в размер на 1 698 839,40 лв.

Считам за целесъобразно на настоящия етал при условията на чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост да бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху имота, представляващ Летище Русе, като договорът за учредяване на правото бъде сключен с тежест ползвателят със свои сили и средства да се снабди с удостоверение за експлоатационна годност на граждански летища по чл. 43, ал. 2, т. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) в срок до 12 месеца от сключване на договор и в срок от 24 месеца, считано от сключване на договор да извърши следните дейности:

 • Изработване на Генерален план за развитие на летището;

Изработване и съгласуване на специализиран Подробен устройствен план; Текущ ремонт на съществуваща периметрова ограда и привеждането и в

съответствие с изискванията за авиационна сигурност и безопасност;

 • Изграждане на система за видеонаблюдение;

Изработване на нов акт за основните технически и експлоатационни характеристики на Летище Русе;

Изработване на ръководство за управление и експлоатация на Летище Русе; Изработване на ръководства за лицензионните дейности на бъдещия наземен
оператор;

Изработване на Програма за сигурност на Летище Русе; Текущ ремонт на Писта за излитане и кацане; Текущ ремонт на пътнически терминал; Текущ ремонт на перона пред сградата; Текущ ремонт на писта за излитане и кацане; Текущ ремонт на пътеката за ролиране;

Изработване на процедури за полети и организация на въздушното движение;

Закупуване на необходимата самолетообслужваща техника;

Почистване на зоните на летателната писта и зоните, свободни от препятствия.

Въпросът за възстановяване на rьрговските пътнически полети на Летище Русе е от широк обществен интерес за местното население, като е от изключителна важност да бъдат предприети своевременно действия по разрешаване на въпроса за неговото ползване.

Сподели: