51 общински съветници в Русе положиха клетва сега

2 незастроени общински имота в Тетово ще бъдат продадени на търг за над 19 хил. лева

Общинският съвет даде днес своето съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. Незастроен поземлен имот №800.1565 в кв. 119 по Кадастралния план на с. Тетово, община Русе, с адрес с.Тетово, ул. „Генерал Столетов“ №30, с площ 985 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Територии заети от населени места, предмет на АЧОС №9522/14.11.2019 г., вписан под №37, том 40, Н.Д. 8199, ДВР 15039, вх.рег. №15343 от 20.11.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна цена 10 046,00 лв., без дължими данъци и такси.2. Незастроен поземлен имот №800.1566 в кв. 119 по Кадастралния план на с. Тетово, Община Русе, с адрес с.Тетово, ул. „Генерал Столетов“ №28, с площ 956 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Територии заети от населени места, предмет на АЧОС №9523/14.11.2019 г., вписан под №36, том 40, Н.Д. 8198, ДВР 15038, вх.рег. №15344 от 20.11.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна цена 9 750,00 лв., без дължими данъци и такси.

Това стана след постъпило в Община Русе заявление с вх. №ОИ-10-15/27.02.2019 г. от Христо Сашев Христов с искане за закупуване на незастроени поземлени имоти.

Сподели:

Още новини от деня