2 нови гаража ще бъдат изградени в кв. „Дружба“

В администрацията на Община Русе е постъпило заявление вх. №ОИ-06-4/12.03.2019 г. от Пламен Кирилов Воденичаров, с което изразява желание да му се учреди право на строеж върху общински терен за изграждане на два броя гаражи, долепени към съществуващата гаражна кооперация.

Имотът, предмет на заявлението за учредяване право на строеж, представлява поземлен имот с идентификатор 63427.4.582 с площ от 53284 кв. м.  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“, с трайно предназначение  на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ III-за жилищно строителство и търговия, кв. 594.

Видно от предоставената скица с виза за проектиране, издадена на 28.06.2019 г. от Главния архитект на Община Русе, за два броя гаражи, долепени до съществуваща гаражна група, ситуирани в общински терен за комплексно застрояване в ж.к. „Дружба 3“, кв. 594. 

Предвижда се изграждане на два броя гаражи с конкретни параметри, всеки един с размери 3.00/6,00 м. и застроена площ от 18 кв.м., към съществуваща гаражна група в общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.582 по КККР  на гр. Русе.

Пазарната стойност на учреденото право на строеж, определена от лицензиран оценител за изграждане на гаражи №1 и №2 със застроена площ всеки един  от 18,00 кв. м. е в размер на 490,00 лева за всеки един гараж.

Нормативната стойност на правото на строеж, определена съгласно Решение №964 от 16.09.2010 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти за изграждане на гаражи №1 и №2 със застроена площ за всеки един  гараж от 18,00 кв. м. е в размер на 458,00 лева.

Данъчната оценка на правото на строеж за изграждане на гаражи №1 и №2 със застроена площ за всеки един гараж от 18,00 кв. м. е в размер на 1297,80 лева, без включени дължими данъци и такси. 

Преписката е разгледана в Комисията по общинска собственост, която с Протокол №43/10.10.2019 г. дава своето съгласие за учредяване право на строеж за изграждане на два броя гаражи, всеки един с размери 3,00/6,00 и застроена площ от 18 м., към съществуваща гаражна кооперация в общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.582 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“, чрез публичен търг с явно наддаване, след Решение на общински съвет – Русе.

Предложеното разпореждане не е включено в „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Русе през 2019 г.“.

Сподели:

Още новини от деня