2 пъти месечно ще извозват отпадъците от населените места на Община Иваново през 2014-а

Кметът на Община Иваново Георги Миланов издаде заповед, с която нареди как да се извършват услугите по събиране и извозване на битови отпадъци, обезвреждане на отпадъци в депо, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, организирани от Община Иваново за 2014 година. Определени са границите на районите, като за всички села, вкл. селищно образувание „Стълпище“, това са границите на регулационните планове. За село Иваново това са границите на кадастралната кар…

Source: *119592.html

    

Сподели: