Множество отличия от зоналните игри в Разград за тениса на маса от Две могили

2 спортни клуба в Две могили ще получат финансиране от общината

С Решение №71 по Протокол № 6/16.02.2024 г. на Общински съвет Две могили е приета Наредба №32 за условията и реда за финансиране е подпомагане на физическата активност, спорта и спортно-техническата дейност на територията на Община Две могили. В изпълнение на разпоредбите на Наредбата в деловодството на Община Две могили са постъпили заявления за подпомагане, както следва:

  • Заявление с вх. № 965 от 05.03.2024 г. от Спортен клуб по тенис на маса Две могили
  • Заявление с вх. № 1156 от 12.03.2024 г. от Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ Две могили.

Заявленията са разгледани от определената със Заповед № 174 от 23.02.2024 г., комисия. За резултатите от своята работа комисията е съставила протокол със следните предложения:

  1. Предлага да бъде подпомогнат Спортен клуб по тенис на маса – гр. Две могили със сумата от 6000.00 лв. представляваща 5 400.00 лв. пряко финансиране и 600.00 лв. представляващи 10% резерв за 2024 г.
  2. Предлага да бъде подпомогнат Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ – гр. Две могили със сумата от 20 000.00 лева, представляваща 18 000.00 лв. пряко финансиране и 2000.00 лв. резерв.

Предстои по време на утрешното заседание Общински съвет – Две могили да разпредели утвърдената с приемане на бюджета на Община Две могили за 2024 година сума в размер на 26 000 лева за подпомагане на спортни организации, спортни училища и туристически дружества, които имат седалище и дейност на територията на община Две могили, както следва:

1.1 Спортен клуб по тенис на маса – гр. Две могили със сумата от 6000.00 лв. представляваща 5 400.00 лв. пряко финансиране и 600.00 лв. представляващи 10% .

1.2 Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ – гр. Две могили със сумата от 20 000.00 лева, представляваща 18 000.00 лв. пряко финансиране и 2000.00 лв. резерв.

Кметът на Община Две могили след влизане в сила решението на Общински съвет ще сключи договор с всеки един от спортните клубове за 2024 година.

Сподели: