община русе

2 фирми искат да изградят складове край пътя Русе – Разград

В Община Русе е постъпило Искане за предварително съгласие регистрационен индекс 30-424-2/19.03.2020 г. от „Долис 2008“ ЕООД, ЕИК 200115823, със седалище и адрес на управление: град Русе, ул. „Страхил войвода“ №5А, представлявано от Добромир Христов Сяров и ЕТ „Валери Великов – Вайс“, ЕИК 117110420, със седалище и адрес на управление: град Русе, кв. „Дружба 3“, бл. 8, ет. 1, представлявано от Валери Иванов Великов, относно провеждане на процедура по промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 63427.314.84 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес на поземления имот: град Русе, местност „Коев кладенец“, целият с площ от 2 292 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, предмет на Акт №9740/12.05.2020 г. за публична общинска собственост, вписан под №131, том 11, вх. рег. №4212/19.05.2020 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията.

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №106, том 2, рег. №6052, дело №245/22.06.2018 г. по описа на Иглика Кирилова – Нотариус с район на действие Русенски Районен съд, вписан под №618 в регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията – град Русе, „Долис 2008“ ЕООД, ЕИК 200115823, със седалище и адрес на управление: град Русе, ул. „Страхил войвода“ №5А, е собственик на поземлен имот с идентификатор 63427.310.127 по КККР на град Русе,  с адрес град Русе, местност „Караач“, с площ от 5 701 кв.м. с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, трета категория на земята при неполивни условия, стар идентификатор: поземлени имоти с идентификатори 63427.310.76 и 63427.310.75.

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №7, том 3, рег. №7824, дело №320/08.08.2018 г. по описа на Иглика Кирилова – Нотариус с район на действие Русенски Районен съд, вписан под №618 в регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията – град Русе, ЕТ „Валери Великов – Вайс“, ЕИК 117110420, със седалище и адрес на управление: град Русе, кв. „Дружба 3“, бл. 8, ет. 1, е собственик на поземлен имот с идентификатор 63427.310.126 по КККР на град Русе, с адрес град Русе, местност „Караач“, с площ от 5 701 кв.м. с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, трета категория на земята при неполивни условия, стар идентификатор: поземлени имоти с идентификатори 63427.310.75 и 63427.310.74. 

Съгласно инвестиционните намерения на инвеститорите за застрояването на имотите е възложено изработване на ПУП-ПЗ. Във всеки един от имотите се предвижда изграждане на открита площадка и склад за промишлени стоки. Имотите ще се използват като складове за нуждите на фирмите и в тях няма да се извършват търговски дейности, както и обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства по Републиканския път.

 Двата поземлени имота с идентификатори 63427.310.126 и 63427.310.127 по КККР на град Русе, собственост на ЕТ „Валери Великов – Вайс“ и Долис 2008“ ЕООД, се намират в непосредствена близост до Републиканския път I-2, Русе-Разград. В момента имотите се намират извън урбанизираната територия на град Русе, но попадат в обхвата на Предварителния проект на ОУП на Община Русе, където са урбанизирана територия. Към настоящия момент имотите не са застроени и трайното предназначение на земята е „Земеделска“. Те не попадат в обхвата на действащия ОГП на град Русе, но в изработващият се в момента ОУП е предвиден като Смф (Смесена многофункционална зона).

Приложен е Договор №4504/01.03.2019 г. за дарение, с който собствениците на поземлени имоти с идентификатори 63427.310.126 и 63427.310.127 по КККР на град Русе, приемат да извършат със свои средства и сили, безвъзмездно, в полза на дарения – Община Русе, строеж на пътна връзка към ПИ 63427.310.126 и ПИ 63427.310.127, землище на град Русе, местност „Караач“, Републиканския път I-2, Русе-Разград, при км. 13+085 – дясно в имот – публична общинска собственост – ПИ 63427.314.84, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.

 Изработването на Подробния устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 63427.310.126 и 63427.310.127 по КККР на град Русе и одобряването на задание, са разрешени с Решение №1036, прието с Протокол №40/13.12.2018 г. на Общински съвет – Русе и одобряването му би било възможно след представяне на Решение за утвърждаване на площадка за съответния обект от Комисията по земята по чл. 17 от ЗОЗЗ към Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Приложено е писмо с изх. №АО-453/31.01.2020 г. от МЗХГ, в което Комисията е дала указания към преписката на Възложителя, като към документацията да се добави и Решение на Общински съвет – Русе за изразяване на предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна предназначението на част от земеделска земя, необходима за осигуряване на транспортен достъп до поземлените имоти през имот общинска собственост 63427.314.84, съобразно чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.          

С Протокол №5/19.05.2020 г. Комисията по общинска собственост дава своето съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 63427.314.84 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес на поземления имот: град Русе, местност „Коев кладенец“, целият с площ от 2 292 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, необходима за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 63427.310.126 и 63427.310.127 по КККР на град Русе, след решение на Общински съвет – Русе.

Предстои през този месец общинските съветници в Русе да дадат своето предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 63427.314.84 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес на поземления имот: град Русе, местност „Коев кладенец“, целият с площ от 2 292 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, предмет на Акт №9740/12.05.2020 г. за публична общинска собственост, вписан под №131, том 11, вх. рег. №4212/19.05.2020 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, необходима за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 63427.310.126 и 63427.310.127 по КККР на град Русе.

Сподели: