2.3 млн. лева безлихвен заем от централния бюджет взема за проект Община Две могили

Община Две могили е бенефициент по Договор No 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004 в Община Две могили“, сключен между Община Две могили и Държавен фонд „Земеделие” – РА. Предстои отчитането на изпълнения проект пред ДФЗ и определянето на окончателно одобрените разходи по проекта, които ще бъдат отпуснати от ДФЗ като безвъзмездна финансова помощ на общината за осъществения проект. Чл. 1 от Постановление No 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване дава възможност на общината да получи безлихвен заем от централния бюджет, тъй като отговаря на следните условия: 1.сключила е договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или административен договор; 2.сключила е договор с изпълнител за съответния проект; 3.сключила е допълнително споразумение към договора по т. 1 след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и/или налагане на финансови корекции; 4.няма задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Заемът се предоставя на общината за извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект в размер до разликата между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в заявките за 40плащане, и платените по проекта авансово и междинни плащания от Държавен фонд „Земеделие“. Общината може да кандидатства за отпускане на заем след проверка на междинното или окончателното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“ на междинния или окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект, като подаде заявка до Държавен фонд „Земеделие“, в която се посочва размерът на заема, за който кандидатства. Разликата между заявения размер на разходите за изпълнението на конкретния проект и одобрените за окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“ се осигурява от общината, както и разликата между пълния размер на разходите за изпълнението на конкретния проект и одобрените за окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“ се осигурява от общината. Община Две могили отговаря на посочените условия, поради което е възможно да получи безлихвен заем от централния бюджет за разплащане на разходите по проекта. Одобрена сума за финансиране по Договор No 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г., съгласно Анекс No I от 08.03.2019г., сключен между Община Две могили и ДФЗ е в размер на 4 642 511,54 лв. без ДДС, като под формата на авансово плащане е предоставена на общината сумата от 2 320 048,65 лв. Предвид това, максималният размер на безлихвения заем, за който община Две могили ще кандидатства е до 2 322 462,89 лв. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общинският съвет приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон. С оглед отчитането на проекта и осигуряване на средства за окончателните плащания за изпълнените дейности по проекта, Кметът на Общината предложи на общинските съветници да одобрят поемането на краткосрочен общински дълг в размер до 2 322 462,89 лв., формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие” по одобрен проект по Договор No 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018г. по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004 в Община Две могили”, сключен между Община Две могили и Държавен фонд „Земеделие” – РА.

Сподели:

Още новини от деня