2.60 лева ще струва един храноден в детските заведения в Община Ветово

Общинските съветници във Ветово ще гласуват Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.
§1. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на ал.1 се изменя по следния начин: „Чл. 36. (1) Общинският съвет определя дневен оклад за храна (храноден) в размер на 2,60 лв. в детските заведения на територията на община Ветово. За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси, както следва:
1. З а дневни детски ясли – месечна такса, която се образува от броя присъствени дни умножени по 2,60 лв.;
2. За детски градини:
2.1. за целодневни детски градини – месечна такса, която се образува от броя присъствени дни умножени по 2,60 лв.;
2.2. за полудневна организация на работа, в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден, преди обяд през учебната година, с право на закуска и обяд – 60 % от таксата по т. 2.1.“

От 15 септември 2011 г. е в сила Наредба No 6 за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 годишна възраст. С тази Наредба се уреждат изискванията за здравословно хранене, организирано на територията на общински, държавни и частни детски заведения. Съгласно Раздел ІІІ от наредбата „Изисквания към предлаганите храни на децата на възраст от 3 до 7 г. в детските градини, в които престоят на децата е до вечеря, хранителният режим е четикратен –
закуска, обяд и две подкрепящи закуски преди и след обяд. Всички групи храни, които са включени в приема за разнообразна храна имат изисквания за състава и качеството на продуктите. Поне четири пъти в седмицата децата трябва да приемат зърнени продукти, всеки ден в менюто трябва да има най – малко 350 грама кисело или прясно мляко без захар, и 30 грама сирене. Ограничава се консумацията на белия хляб, сирена с растителни мазнини, а
консумацията на колбаси е забранена. Децата трябва да пият слабо минерализирана вода, изворна или трапезна. Соковете трябва да са само натурални. Другата Наредба, която има отношение към здравословното хранене на децата е Наредба No 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските градини и училищата.
В десетте раздела на тази наредба са цитирани специфичните изисквания към групите храни./Киселото мляко, което се предлага трябвада е произведено в съответствие със стандарт БДС 12:2010, сиренето в съответствие със стандарт БДС 15:2010, кашкавалът в съответствие със стандарт БДС 14:2010, хлябът в менюто на детските заведения трябва да бъде „Добруджа” или „Типов”, трябва да бъде произведен по утвърдени стандарти или пълнозърнест хляб в съответствие на показатели, заложени в технологичната документация.
Спазването на изискванията по тези наредби води до повишаване на дневния оклад в детските градини. С Решение No 80/29.02.2008 г. Общински съвет – Ветово е определил цена за храноден в размер на 1,50 лв., която не е променяна до сега. В предлаганите примерни менюта е включена стойността на продуктите за отделните ястия, съгласно сключените от Община Ветово договори по ЗОП за доставката на хранителни продукти, от които е видно, че те са над 1,50 лв.
Липсата на предложение от кмета на общината за определяне на адекватна цена за храноден от страна на Общински съвет – Ветово съгласно новите изисквания, е създала предпоставка за дискриминация на децата в различните детски градини на територията на общината по отношение на средствата предвидени за храна – ДГ „Щастливо детство“ – гр.
Ветово – 1,90 лв., ДГ „Здравец“ – гр. Глоджево – 2,20 лв., ДГ „Звънче“ – с. Смирненски – 2,50 лв.

Сподели:

Още новини от деня