20 лева на месец ще струва картата за новата фитнес зала в Мартен

В община Русе постъпи предложение от кмета на кметство Мартен г-н Димо Тонев за  определяне на цена за абонаментна месечна карта за неограничен брой посещения в новата „Фитнес зала“ в града. Услугата „Ползване на Фитнес зала в гр. Мартен“ ще бъде достъпна за гостите и гражданите на гр. Мартен, като потребяването й ще бъде обусловено от заплащане на цена, определена от Общински съвет – Русе.

Съгласно чл. 9 от ЗМДТ, в компетентността на Общински съвет – Русе е вменено правомощие да приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. На основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, за всички услуги и права, предоставяни от Общината, с изключение на тези по чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ, Общинският съвет определя цена. Предложено е месечната цена за ползване на залата да бъде в размер на 20,00 лв. с вкл. ДДС, като е  представена обосновка за необходимите средства за консумативи разходи и възнаграждение на персонал при средномесечна  посещаемост от 80 човека. Съгласно чл. 55, ал. 2 и ал. 3  от Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, цените на правата се формират на основа на всички разходи, които общината извършва по повод на тяхното предоставяне, регулиране и контрол, като е допустимо същите да надвишават тяхната себестойност.

Цената е определена така, че да осигури ефективната експлоатация на уредите в залата, като се предвижда услугата да се предоставя и в часовете извън работното време на ползвателите.

Целите, които се поставят с предлаганата Наредбата за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе са насочени към:

 – справедливо и целесъобразно определяне на цените на услугата, предоставяна на гражданите и гостите на гр. Мартен, за ползване на услуга „Ползване на Фитнес зала в гр. Мартен“, при спазване на принципите на равнопоставеност, обоснованост, стабилност, публичност и съгласуваност;

– възстановяване на разходите на Община Русе по предоставяне на услугата.

За предоставяне на услугата „Ползване на Фитнес зала в гр. Мартен“ не се предвижда използването на допълнителни средства от бюджета на Община Русе.

Приемането на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, ще осигури приходи в общинския бюджет.

Общинските съветници в Русе приеха Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В Глава III, чл. 59, ал. 1, се създава нова т. „51д“ със следното съдържание:

„За ползване на Фитнес зала в гр. Мартен“ – 20 лв. на месец /с вкл. ДДС/“

§ 2. Наредбата влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.

Сподели:

Още новини от деня