съдебна палата русе съд прокуратура

2000 лв. санкция за работодател, допуснал работник без трудов договор

Решението на Районен съд – Русе, с което е потвърдена наложената на „СКБ – Инфинити“ ЕООД имуществена санкция в размер на 2000 лв. за допуснат работник без трудов договор, бе потвърдено от по-горната инстанция и влезе в законна сила.

На 26.08.2021 г. К. С. е полагал труд като водопроводчик в обект СМР-реконструкция на ВиК мрежа в гр.Русе, преди работодателят да му предостави копие от уведомлението за регистриране на трудов договор, заверено от ТД на НАП. За такова нарушение в Кодекса на труда е предвидено наказание за фирмата – имуществена санкция от 1500 до 15000 лв. Инспекцията по труда е определила санкцията на 2000 лв.

Според Районен съд – Русе, макар и уведомлението да е било регистрирано в НАП още на следващия ден, не е налице маловажност, тъй като според доказателствата по делото работникът е полагал труд и през месец юли и през месец август до датата на проверката.

И касационната инстанция е възприела изводите на Районен съд – Русе, че не се касае за деяние, лишено от обществена опасност или притежаващо явно незначителна такава. Според мотивите на тричленния състав „Изискванията за предоставяне на копие от уведомление по чл. 62, ал. 3 от КТ преди започване на работа са регламентирани в полза на работника и гарантират правото му на труд, на възнаграждение, на почивка и социални осигуровки, респективно нарушаването на тази разпоредба пряко засяга тези права“.

Решението на Районен съд – Русе, с което е потвърдено наказателно постановление за налагане на имуществена санкция в размер на 2000 лв. на „СКБ – Инфинити“ ЕООД, вече е окончателно.

Сподели: