186 000 лева трябва да върне Община Две могили в държавния бюджет до края на 2018 година

Община Две могили получи преди около месец официално писмо от Централно управление на НАП относно искането да се възползва от чл. 84, ал. 3 на ЗДБ за корекцията по трансграничното сътрудничество, което не е уважено и не попада в хипотезата за опрощаването или направата на такива стъпки 80 % да бъде намалена. От тази гледна точка вече има изпълнителен лист, […]

Прочети

Бившата детска градина в Чилнов ще бъде продадена

Общински съвет – Две могили даде своето съгласие да бъде включен в т. 2 на Раздел IV от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 443 по Протокол № 22/27.01.2017 г. на Общински съвет Две могили имота, представляващ „Дворно място” от 1280 кв. м., съставляващо УПИ XII-168 в кв. 18 по […]

Прочети

Продават общинския автогрейдер на Две могили

Община Две могили е собственик на дълготраен материален актив – автогрейдер, марка ДЗ – 31 – 1, с рег. № Р 05531, рама № 647162. Същият е в движение и може да се ползва по предназначение. Специализираната машина е преминала технически преглед, съгласно знак за технически преглед на ЗГТ. Осветителната система е в добро състояние, ходовата част и спирателна система […]

Прочети

Кметство село Помен е пример за това как трябва да се работи

Кметство село Помен е пример за това как трябва да се работи и ако всички Кметове работят като Кмета на село Помен, то ние няма да имаме никакви проблеми, обобщи Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”в Общински съвет Две могили при представяне на резултатите от дейността на Кмета на Кметство […]

Прочети

Над 48 хил. лева са неразплатените средства към Община Две могили за бедственото положение миналата година

Със Заповед на Кмета на Община Две могили е сформиран щаб за изпълнение на Общинския план за действие при бедствие. Негови членове са представители от РСПБЗН – Две могили, ВиК – Две могили, Електроразпределение – Две могили, офис за водене на военен отчет – Две могили, Секретаря на Община Две могили, гл. инженер, както и директори на дирекции в Общината. […]

Прочети

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост село Могилино има неразплатени задължения за хиляди левове

През 2009 година е разкрита социалната услуга „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост село Могилино“. Защитеното жилище е социална услуга в общността – резидентен тип, в която пълнолетните лица, различни по пол и възраст, водят относително независим начин на живот. Капацитетът на услугата е 10 места. С промяната на закона в края на миналата година капацитета на жилището е […]

Прочети

Променена е Наредба №12 за управление на пътната мрежа в Община Две могили

Окръжна прокуратура – Русе със свое писмо с вх. № 2850 от 21.07.2017 година направи предложение на основание чл. 145, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт да бъдат уеднаквени текстовете в наредбата с актовете от по – висока степен. Така общинските съветници в Две могили приеха Наредба за изменение на Наредба № 12 за управление на пътната […]

Прочети

Промениха Наредба № 10 за еднократните помощи в Община Две могили

Общински съвет – Две могили прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе: § 1. В чл. 1, т. 2 се отменя. § 2. […]

Прочети

Георги Великов е новият зам. – кмет на Община Две могили

Георги Великов е новият зам. – кмет на Община Две могили. Той е на 51 години, женен с едно дете. По образование е строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – конструктор. Той е работил в Министерството на вътрешните работи. Беше за кратко и директор на ОД на МВР – Русе. В Община Две могили и назначен като зам.-кмет, считано […]

Прочети

До 20 октомври Община Две могили очаква предложения за изработване на календар с културни събития през 2018-а

Във връзка с предстоящото разработване на Културен календар за 2018 година, в срок до 20 октомври 2017г. Община Две могили очаква предложения от културни организации, НПО, отделни творци, изпълнители и граждани за мероприятия, които биха намерили своето място в календара. Целта ни е да задоволим до максимална степен интересите и очакванията на всички целеви групи от населението. Културният календар ще […]

Прочети
1 2 3 5