община борово

Безлихвен заем от централния бюджет взема Община Борово за плащания по проект

Общински съвет – Борово одобри предложението на кмета на община Борово за поемане на  краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет с цел  извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор № 18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция  и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово”, сключен между Община Борово и Държавен фонд „Земеделие“-РА, при следните основни параметри:

 • максимален размер на дълга – до 2 918 874.05 лв.;
 • валута на дълга – български лева /BGN/;
 • вид на дълга – безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрения проект № 18/07/2/0/00016 „Реконструкция  и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.;
 • начин на обезпечаване – Договор № 18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ за Проект „Реконструкция  и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово”, сключен между община Борово и Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция;
 • условия за погасяване:
 • срок за погасяване – с получаване на окончателното плащане по Договор № 18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция  и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово”;
 • погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на окончателното плащане по Договор № 18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция  и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово”;
 • източник за погасяване на дълга – получената сума по окончателното плащане по Договор № 18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция  и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово”;
 • максимален лихвен процент – 0% /безлихвен заем/;
 • такси, комисионни и други – не се дължат;
 • влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината – не оказва влияние при одобрение на пълния размер на разходите.
Сподели: