ОИЦ - Русе запозна пенсионери от Две могили с еврофондовете и ЕС

ОИЦ – Русе запозна пенсионери от Две могили с еврофондовете и ЕС

Областният информационен център – Русе представи пред 30 пенсионери от Две могили историята на създаването на Европейския съюз и неговите цели и приоритети. Събитието беше посветено на 10 години от членството на България в Общността и на резултатите от европейските инвестиции в България, област Русе и община Две могили. Експертът Силвия Дончева запозна присъстващите с интересни факти от историята на […]

Прочети
Каолин ЕАД с нов център за дуално (професионално) обучение във Ветово

В Каолин стартира изпълнението на финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ проект за енергийна ефективност

Проект BG16RFOP002-3.002-0023 „Подобряване на енергийна ефективност в „КАОЛИН“ ЕАД чрез инвестиция в ново енергоспетяващо оборудване с цел разширяване на производствения капацитет и постигане на по-устойчив растеж“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1. „Енергийни […]

Прочети
фк дунав първа тренировка 2018

ФК Дунав започна този следобед подготовка за втория етап от първенството на Първа лига с 24 футболисти

ФК Дунав започна този следобед подготовка за втория етап от първенството на Първа лига с 24 футболисти. Това съобщи изпълнителният директор на клуба Ивайло Петков. Клубът са напуснали нападателят Мирослав Будинов, защитникът Христофор Хубчев, Тейнур Марем и Андреас Васев и вратарят Александър Конов. Новите имена в състава са защитникът Мартин Ковачев и халф-бекът Христо Лемперов, както и младият нападател Сонер […]

Прочети
община русе

Готов е Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2018 г.

В изпълнение на чл.15 и чл.16 от Глава втора на Закона за младежта ежегодно до 31 януари се подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година. Този документ определя целите и приоритетите на общинската политика за младите хора, като отразява Националната стратегия за младежта (2010-2020), политиките, заложени в Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, […]

Прочети

ОД на МВР – Русе иска за нови 10 години безвъзмездното управление върху участъците в кв. „Чародейка“ и с. Червена вода

В общинската администрация е постъпило заявление от Директора на Областна дирекция на МВР-Русе, с което изразява желание да му бъдат предоставени безвъзмездно, за управление следните имоти – общинска собственост. Имотите са следните: 1. В гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг”, ул. Тодор Икономов №1, бл. 213, вх. 4, ет. 0 /ниско тяло/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.6.125.4.14 със застроена […]

Прочети
Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии Проф. д-р Асен Златаров

Две бивши училища да бъдат преустроени в жилищни имоти за задоволяване на нуждите на гражданите на Община Русе

На територията на гр. Русе се намират следните закрити общински училища: 1. Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров”, прехвърлена безвъзмездно в собственост на Община Русе, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 561/08.07.2016 г., на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост, предмет на АЧОС № 8096/12.08.2016 г. Имотът се намира по ул. […]

Прочети

Ръст на приходите от разпореждане с общинска собственост в Русе през 2017 г.

Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез продажба, замяна, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества. Процедурите по учредяване на ограничени вещни права и разпореждане са предхождани от разглеждане в комисията по общинска собственост, изготвяне на предложение до общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и […]

Прочети
община русе

Приходите от наеми и такси в Община Русе с увеличение за година

Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез предоставяне права на управление и ползване, и отдаване под наем. Процедурите по учредяване на права и отдаване под наем включват изготвяне на предложение до Общинския съвет, Решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и провеждане на търг или конкурс. В Общински съвет – Русе са внесени 45 бр. предложения за управление […]

Прочети
община русе

Продължава работата по преписки за придобиване на няколко държавни имота от Община Русе

За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. Община Русе е придобила безвъзмездно собствеността на два имота – Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе, с данъчна оценка в размер на 4 876 445,10 лева и Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик с данъчна оценка в размер на 5 707 914,90 лева. […]

Прочети

„РКС КООП ТРЕЙД“ ЕООД ще осигури достъпна среда за обекта си на ул. „Димчо Дебелянов“

В Община Русе е постъпило заявление от „РКС КООП ТРЕЙД“ ЕООД, представлявано от управителя Пенка Димова Пеева за учредяване възмездно право на пристрояване-преустройство на външни стъпала за осигуряване на достъпна среда, със застроена площ от 16,10 кв.м., към собствен на заявителя самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.5.510.10.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, кв. „Родина 2“, […]

Прочети
1 2 3 4