Жител на Ново село иска да купи два големи общински имота

В общинската администрация е постъпило заявление от Никола Жейнов Жейнов, в което изразява желание да закупи имоти частна общинска собственост, както следва: 1. В с. Ново село, представляващ УПИ VIII квартал 48, образуван от имот 726 по регулационен и застроителен план на с. Ново село, ЕКАТТЕ: 52235, Община Русе с площ 847 кв.м., отреден за жилищно застрояване. За имота е […]

Прочети
РИОСВ – Русе излъчи победители в конкурсите за Световния ден на влажните зони

РИОСВ – Русе излъчи победители в конкурсите за Световния ден на влажните зони

Експерти на РИОСВ – Русе определиха победителите в конкурсите, посветени на Световния ден на влажните зони – 2 февруари. Първият беше за изработване на проекти за пощенска картичка, а втория за GIF-анимация. До предварително обявения срок в инспекцията постъпиха 75 пощенски картички и 12 GIF-анимации. Участиците са фокусирали вниманието си върху влажните зони на територията на екоинспекцията – „Остров Батин“, […]

Прочети
Проверен е сигнал за замърсени пещери на гъбозавода в Красен

Проверен е сигнал за замърсени пещери на гъбозавода в Красен

Експертите на РИОСВ – Русе извършиха извънредна проверка по сигнал за замърсяване на терени (пещери), собственост на гъбозавода „Красен“ АД, в едноименното село. Сигналът е подаден от природолюбител, придружен със снимков материал по е-поща. При обход на терение е установено, че тези пещери са изкуствено създадени за нуждите на дружеството. На място е констатирано наличие на отпадъци от пластмасови опаковки, […]

Прочети
община русе

Областна администрация- Русе помага за анкета относно потребностите на работодателите в страната от кадри

Агенцията по заетостта, заедно с областните администрации и социалните партньори започнаха провеждане на анкета относно потребностите на работодателите в страната от кадри. От днес проучването е достъпно както на електронната страница на Областна администрация Русе в раздел „Важни съобщения“, така и на сайта на Агенцията по заетостта в рубриките „Проучване за потребностите от работа сила” и „На фокус”. Крайният срок […]

Прочети
научна конференция русенски университет

Центърът за продължаващо обучение на Русенския университет организира курс по пчеларство

На 15.02.2018 г. (четвъртък) в Центъра за продължаващо обучение към Русенския университет започва курс Методи за биологично и прецизно пчеларство. Обучението е предназначено както за специалисти пчелари, начинаещи пчелари, така и за студенти и хора, които имат желание и мотивация да научат детайли за биологичното пчеларско производство. Участниците ще получат знания и умения за биологично отглеждане на пчелите, които ще […]

Прочети

Фирма ще промени предназначението на близо 4.5 декара в местност „Над линията“, за да строи

В Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ е постъпило искане за разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП), с вх. №УТ-27-79 от 18.12.2017 г., от ЕТ „Атанасов – Атанас Атанасов“, собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.183.25 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Над линията“. Към настоящия момент имотът е земеделска територия, с начин […]

Прочети

Ще има търг за павилион за цветя до градинката на ул. „Хан Крум“

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). Разположението на всеки преместваем обект се […]

Прочети
община русе

Към настоящият момент Община Русе притежава 1 920 жилищни имота – апартаменти и къщи

Общинските жилища са предназначени основно за задоволяване потребностите на крайно нуждаещите се и социално слаби граждани на територията на Община Русе и са важна част от социалната ѝ политика. Нормата на чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) класифицира общинските жилища съобразно тяхното предназначение по следния начин: за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; […]

Прочети

Предстои важно общо събрание на Асоциацията по ВиК в Русе

Съгласно разпоредбата на чл.198б, т.2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от Асоциация по ВиК, доколкото собствеността спрямо ВиК системите и съоръженията в границите на обособената територия е разпределена между Държавата и общините, респ. между няколко общини. На основание чл.198в, ал.1 ЗВ, във връзка с чл.5, ал.2, т.1 и чл.6, т.2 от Правилника за организацията […]

Прочети
Фондация „Русе – град на свободния дух“

Мащабна програма подготви за тази година фондация „Русе – град на свободния дух“

Стартиралата преди пет година кампания „Русе – град на свободния дух“ постигна добри резултати, които все повече се доближават до реализирането на първоначално заложените цели. Тя работи в подкрепа на таланта, знанието и иновативното мислене. Успехът е достатъчен мотив едноименната фондация да продължи да работи със същите темпове и през 2018 година. Създаденото доверие и разширяването на партньорската мрежа допринасят […]

Прочети
1 2 3 4