Сдружение „Вивамакс“ ще получи под наем общинско помещение в Русе

Постъпило е заявление от Венелин Неделчев, председател на Управителния съвет на Сдружение „Вивамакс“, с искане да бъде предоставена под наем за нуждите на сдружението като клуб на част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастрална карта на гр. Русе 63427.7.268.1.16, със застроена площ на целия самостоятелен обект в сграда 188,01 кв. м, с предназначение – за делова и […]

Прочети
леден фестивал

Леденият бар отново ще бъде пред хотел „Дунав плаза“

Общински съвет – Русе даде днес своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 15.12.2018 г. до 14.02.2019 г. включително, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне преместваем обект – леден бар, с размери 1,50/ 3,00 м и с площ 4,50 кв. м, в гр. Русе, зона „Б“ […]

Прочети
Започна поставянето на павилионите от Коледния базар върху терен

Одобрено е мястото на Коледния базар в Русе

Предстои отдаване под наем на преместваеми обекти – павилиони общинска собственост, които ще бъдат монтирани върху терен – публична общинска собственост в гр. Русе, зона „Б“ , пл. „Свобода“, както и отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост, в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“ за разполагане на преместваеми обекти – скари на открито за организиран […]

Прочети

Предстои заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в Русе

Съгласно разпоредбата на чл.198б, т.2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от Асоциация по ВиК, доколкото собствеността спрямо ВиК системите и съоръженията в границите на обособената територия е разпределена между Държавата и общините, респ. между няколко общини. На основание чл.198в, ал.1 ЗВ, във връзка с чл.5, ал.2, т.1 и чл.6, т.2 от Правилника за организацията […]

Прочети
карта умбал медика паркинг

„Диагностично-консултативен център 2-Русе“ ЕООД купува общински имот, за да подобри достъпа до сградата си

Подготвено е изработване на ПУП (Подробен устройствен план)-ИПР (Изменение план за регулация) на УПИ V-424 и УПИ VIII-434 в кв. 675 по плана на град Русе, във връзка с искане от „Диагностично-консултативен център 2-Русе“ ЕООД („ДКЦ 2-Русе“ ЕООД), ЕИК 117115660, със седалище и адрес на управление: град Русе, ул. „Рига“ №35, представлявано от Управителя Ивелин Цанков Йоцов, собственик на УПИ […]

Прочети

Четири самотни възрастни жени ще бъдат настанени в общинско жилище в блок 206

Във връзка с разпоредбите на чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе ежегодно, в срок до 1 март, с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината, се приемат списъци, в които се определят броя, вида и местонахождението на общинските […]

Прочети

„РКС КООП ТРЕЙД“ ЕООД ще изкупи дела на Община Русе в голяма сграда в центъра на Басарбово

В Община Русе е постъпила молба от „РКС КООП ТРЕЙД“ ЕООД за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на дела на Общината в недвижим имот, представляващ УПИ II-329 в кв. 36 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, в който „РКС КООП ТРЕЙД“ ЕООД и Община Русе са съсобственици. Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти №10, том 3, […]

Прочети

Одобрена е приватизация на малък общински офис на ул. „Борисова“

В Община Русе е постъпило заявление за закупуване на имот, общинска собственост, намиращ се на ул. „Борисова“ №49, вх.3, гр. Русе, предмет на АОС №6629/26.04.2012 г. Обектът е частна общинска собственост – офис, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.3.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ №49, вх. 3, ет. […]

Прочети

Нов голям общински паркинг ще реши проблема с опашките пред службата за регистрация на МПС в Гюргево

Община Гюргево направи поредна стъпка за изграждането на голям многофункционален паркинг от типа “Park & Ride”, който ще бъде в местен и национален интерес. Той ще се намира на улица „Мирча Стари“ № 36 и изграждането му ще реши проблема с големите опашки на чакащи МПС в района на парка „Алеи“. Понякога те достигат до моста „Бисец“. Там се намира […]

Прочети
1 2 3 4