ПОС-терминали НАП Русе плащане

НАП – Русе: Над 900 земеделци с пропуски при декларирането на субсидии

50 000 регистрирани земеделски производители са получили субсидии в общ размер 120 млн. лв. през 2017 г., не са подали данъчни декларации и не са платили данъци и осигуровки върху тях, стана ясно след като НАП получи данни от Държавен фонд „Земеделие“ за изплатените през миналата година субсидии. Има и значителен брой земеделци, които са подали данъчни декларации, но в […]

Прочети
Извършва се основен ремонт на т. нар. "Жабешко блато"

Започна основен ремонт на т. нар. „Жабешко блато“

Извършва се основен ремонт и укрепване на подпорни стени към съоръжение (приемник) за дъждовни води на канал – помпена станция Ялта в УПИ I 5095 – За спортен комплекс, кв. 418, по плана на гр. Русе. Става дума за т. нар. „Жабешко блато“. Съоръжението – (приемник) за дъждовни води на канал-помпена станция Ялта, представлява басейн с дълбочина около 3,00 м., […]

Прочети
Не одобриха промени в правилника за работа на ОбС - Русе за подобряване на дисциплината

Не одобриха промени в правилника за работа на ОбС – Русе за подобряване на дисциплината

През последните години има практика в края на сесиите на Общинския съвет общински съветници да напускат заседанието. Особено неприятно впечатление прави, че това се случва когато предстоят питания на общински съветници и се дава думата на гражданите. Не са редки случаите, когато работата на Общинския съвет се прекратява поради липса на кворум именно в края на заседанието. Това е недопустимо […]

Прочети

1034 деца са приети след провеждането на трите класирания в детските градини на територията на Община Русе понастоящем

1034 деца са приети след провеждането на трите класирания в детските градини на територията на Община Русе понастоящем. Към днешна дата в първа възрастова група има чакащи 27 деца, във втора – 17, а в трета и четвърта – 4 деца. Очакванията са до петък и те да се приемат в детски градини и училищата, заяви сега Сашо Щерев – […]

Прочети
община русе

Променена е Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе

В момента за децата на територията на Община Русе функционират „Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе“, приети с Решение №846 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №32/12.12.2013 г., допълнени и изменени с Решение № 1312, прието с протокол № 47/26.02.2015 г. В процеса на прилагане на […]

Прочети

Стотици жители на Община Русе празнуват имен ден утре

Православната църква отбелязва утре църковния празник – „Въздвижение на Светия кръст Господен“, наричан от народа Кръстовден. Светата православна църква извършва поклонение на кръста Господен четири пъти в годината – на третата неделя от Великия пост, наречена Кръстопоклонна, на Велики петък, на 1 август и на 14 септември. По древен обичай на този ден се прави водосвет и свещениците ръсят с […]

Прочети
община русе

Одобрени са множество маломерни и слети паралелки в училищата в Община Русе

В Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование /Наредбата/, приета с Постановление № 219 на МС от 5 октомври 2017 год. са определени условията и редът за определяне на броя на паралелките и групите и на броя на учениците и на децата в тях. Съгласно чл. 53 от Наредбата, броят на децата в групите в […]

Прочети

СУ „М-р Атанас Узунов“ – Русе получи право да ползва училищен автобус

Между Министерството на образованието и науката и община Русе е подписан Договор № Д01-929/26.10.2007 г., с който община Русе се е задължила да използва прехвърленото в собственост МПС, марка Otoyol, модел Е 27.14 Schoolbus, 27+1 места, с рег. № СА 6105 КТ за превоз на ученици, обучаващи се в общинските и държавни училища, намиращи се в границите на общината за […]

Прочети
Фондация „Русе – град на свободния дух“

Фондация „Русе – град на свободния дух“ става член на Български дарителски форум

С Решение №783, прието с Протокол №31/22.02.2018 г. Общински съвет – Русе утвърди бюджет, основни насоки за дейността и работна програма на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г. В съответствие с решението през изтеклите месеци екипът работи по набиране на средства и реализирането на кампаниите „Русе – град на свободния дух“, „Талант без граници“, както […]

Прочети
нов кей русе

Община Русе ще кандидатства пред фонд ФЛАГ за изпълнението на голям проект

Във връзка с необходимостта от значителен финансов ресурс за изпълнение на СМР – дейностите, строителен и авторски надзор по проект “Развитие на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе – Гюргево с Паневропейски транспортен коридор № 7”, с код 15.1.1.041/ROBG-130 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 и избягване на риска от недостатъчен финансов ресурс за разплащания по […]

Прочети

Предстои търг за отдаване на няколко терена за преместваеми обекта в Русе

Общински съвет – Русе днес даде своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва: 1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – автомат за продажба на сладолед, с […]

Прочети

Предстои отдаване под наем на помещението, където е „Корсар“

Предмет на настоящото предложение е отдаване под наем за срок от пет години, като заведение за обществено хранене с продажба на алкохол, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на Русе 63427.2.597.1.3, със застроена площ от 274,43 кв.м, брой нива на обекта – едно, с предназначение – за обществено хранене, намиращ се в […]

Прочети
су васил левски русе вход

Бюфет и помещение за закуски в СУ „Васил Левски“ – Русе ще бъдат отдадени под наем

Общински съвет – Русе даде днес своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение, като учителски бюфет, с площ от 37,50 кв. м, разположено на етаж 2, в корпус „Д“ от масивна четириетажна сграда, със сутерен, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе […]

Прочети

Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ получи безвъзмездно жилищни имоти в с. о. „Образцов чифлик“

Общински съвет – Русе предостави днес безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ при Община Русе следните общински жилищни имоти: – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.19.5.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 76,40 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, предмет на Акт за частна […]

Прочети

Одобрено е застраховането на 278 общински жилищни имота в Русе

В администрацията на Община Русе е постъпила докладна записка от Анелия Няголова – директор на ОП „Управление на общински имоти“, в която предлага да бъдат застраховани общинските жилищни имоти – къщи и жилищните имоти от резервния фонд. Общинските жилищни имоти – къщи представляват най-амортизирания сграден фонд на Община Русе. Предвид това определената наемна цена за тях е най-ниска /в размер […]

Прочети
общината продава парцел до Дунав мост

Одобрена е приватизация на близо 16 декара общински имот до ГКПП „Дунав мост“

С Решение 868/21.06.2018 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на поземлен имот с идентификатор 63427.178.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 15 809 кв.м., с адрес: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ведно с построената върху […]

Прочети

Одобрена е приватизация на общински офис на ул. „Борисова“ № 49

С Решение 897/19.07.2018 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.3.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ № 49, вх. 3, ет. 0, с площ 46,09 кв.м., с предназначение: за офис, разположен в партерния етаж на жилищна сграда с идентификатор […]

Прочети

Нов търг ще има за продажба на сграда алея „Бели брези“ №10

С Решение 677/23.11.2017 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на Сграда с идентификатор 63427.7.71.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 63427.7.71. С […]

Прочети

В Русе ще се проведе конференция «Да изградим заедно култура на доверие! Идентичност и връзки между хората»

Каритас Русе участва в проект „Приеми и промени”, в който участват организации от 9 държави – Италия, България, Бразилия, Кабо Верде, Франция, Гърция, Италия, Португалия, Румъния, Испания. Проектът, финансиран от Европейската комисия ще продължи три години, а основната му цел е да повиши осведомеността на младите хора на възраст между 11 и 30 години по отношение на различните форми на […]

Прочети

Общинският съветник Галин Ганчев премина към групата на ГЕРБ, а Росица Георгиева – към „Патриотите – ВМРО, Глас народен“

Общинският съветник Галин Ганчев премина към групата на ГЕРБ, а колегата му Росица Георгиева – към тази на „Патриотите – ВМРО, Глас народен“. Това обяви тази сутрин председателят на Общински съвет – Русе чл. кор. проф. дтн DHC Mult инж. Христо Белоев. Досега те бяха част от групата на „Реформаторския блок“, която започна да се разпада от близо година и […]

Прочети

Русенската графичка Мирела Венциславова гостува със самостоятелна изложба в Ямбол

СНЦ „Дунавско сияние“- Русе, съвместно със специализиран сайт „Ние Ви чуваме“, организират на 28 септември в Ямбол Втора самостоятелна изложба на русенската графичка Мирела Венциславова. 25 нови творби под наслов „Погалени вълшебства“ ще подреди младата художничка в Ритуалната зала на града. Събитието се провежда с любезното съдействие на Общинско предприятие „Туризъм и култура“ към Община Ямбол и е по повод […]

Прочети
Тази вечер ще се състои откриването на инсталацията "Оптична илюзия" в Русе

Тази вечер ще се състои откриването на инсталацията „Оптична илюзия“ в Русе

С поредица уъркшопи в сферата на съвременното изкуство в Градската художествена галерия на Русе стартира учебната година по програма „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ на Център Алос. От 11 до 13 септември учениците от НУИ „Проф. Веселин Стоянов” Русе в уъркшопи водени от арт-педагози на Център Алос и преподаватели от училището създадоха художествени инсталации и кратки видеа. Училището се включва в […]

Прочети

Кремена Петрова от СКБ „Юнак-Локомотив” – Русе ще участва на световното в Словакия

Кремена Петрова от СКБ „Юнак-Локомотив” – Русе ще участва в категория 53 килограма на световното в Словакия. Нейни треньори са Валентин Савов и Антон Шейтанов. Тя е част от националния състав при девойките, който ще ни представи на шампионата от 17 до 23 септември.

Прочети
Председателят на ДСБ Атанас Атанасов предвижда от Русе предсрочни избори догодина

„Демократична България“ кани на разговор представители на бизнеса в Русе

Лидерите на „Демократична България” и икономическият екип на Управленската алтернатива на обединението Ви канят на разговор, за да обменим и обсъдим заедно идеи за развитието и растежа на българските компании, предизвикателствата и перспективите пред бизнеса в Русе, региона и страната. В дискусията ще вземат участие представители на Икономическия екип на Управленската алтернатива на „Демократична България” – икономистът Георги Ганев, който […]

Прочети
Областният управител изясни какво ще се направи за подобряване електроснабдяването в Мартен

КЕВР започна проверка за прекъсванията на ел. захранването след протестите в Мартен

Във връзка с информации в регионални и национални медии за зачестили случаи на влошено качество на доставяната електрическа енергия на потребители в гр. Мартен и с. Сандрово, община Русе, в изпълнение на своите контролни правомощия КЕВР предприе мерки за изясняване на случая. Според жителите на населените места „Електроразпределение Север” АД, на чиято обслужвана територия са населените места, в продължителен период […]

Прочети
Министър Кралев откри Световното първенство по волейбол в Русе

Министър Кралев откри Световното първенство по волейбол в Русе

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев, кметът на Русе Пламен Стоилов и вицепрезидентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев откриха Световното първенство по волейбол за мъже в дунавския град, на което сме домакини заедно с Италия от 9 до 30 септември. „За мен е огромна чест да бъда тук сред Вас в първия ден от най-голямото спортно събитие […]

Прочети
Франция, Канада и Бразилия отбелязаха перфектен старт

Франция, Канада и Бразилия отбелязаха перфектен старт в Русе от световното първенство по волейбол за мъже

Франция, Канада и Бразилия отбелязаха перфектен старт в група „В“ в Русе от световното първенство по волейбол за мъже в България и Италия. И трите тима започнаха с чисти победи, като записаха три точки в актива си. В първия мач от деня Франция нямаше никакви проблеми и се наложи над Китай с 3:0 (25:20, 25:21, 25:17) пред около 1000 зрители […]

Прочети
Министър Кралев откри Световното първенство по волейбол в Русе

Русе посреща волейбол на световно ниво

Вчера, пред „Арена Монбат“ се състоя официалното откриване на Световното първенство за мъже по волейбол, на което град Русе е домакин от 12-ти до 18-ти септември. В словото си, кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов заяви: „За Русе – градът на свободния дух е чест да посрещне отборите на Бразилия, Франция, Китай, Холандия, Канада и Египет! Русе се доказа […]

Прочети
За първи път в Гюргево се провежда базар на нови енциклопедични издания

За първи път в Гюргево се провежда базар на нови енциклопедични издания

Окръжната библиотека „Й. А. Басарабеску“ в Гюргево провежда за първи път базар на нови енциклопедични издания. Той се провежда днес и утре и е под надслов „Библиотеката ни обединява“. Базарът ще бъде в читалнята на библиотеката на улица „Щефан Велики“. Директорът Даниела Бардан сподели, че са поканени над 40 издателства, но поради наличието на още два подобни базара по същото […]

Прочети
1 2