Нови кошчета за смет монтират в центъра на Русе

До 2020 година се очаква увеличение на количеството генерирани отпадъци на глава от населението в Община Русе

Оценката на количествата образувани битови отпадъци в Община Русе за периода 2015 – 2020 г. се прави въз основа на двата компонента: Брой на населението и демографска прогноза Нормата на натрупване и прогноза за нарастването й Установен е средногодишен спад на населението за Община Русе от 0.6% за целия период от 2001-2014 г., а за област Русе средногодишното намаление на […]

Прочети
кафяв контейнер за отпадъци

В кафяви съдове ще се събират биоразградимите отпадъци в Община Русе

От направеното „Проучване и анализ за избор на подходящи региони в страната за изграждане на анаеробни съоръжения за третиране на биоотпадъци“ на МОСВ от м. март 2016 г., като регион с най-пълно покриване на приложените показатели на първо място е посочен този на РСУО Русе. Общото събрание на РСУО Русе е взело единодушно Решение № 3 от Протокол № 14/26.07.2016 […]

Прочети

Близо 64% от отпадъците в Община Русе са оползотворяеми чрез рециклиране или компостиране

Близо 449 кг. отпадъци общо се падат на всеки жител от Община Русе през 2017 година, сочи морфологичен анализ. Морфологичният анализ на състава и количеството на отпадъците е изготвен във връзка с изпълнението на договор СОО-1/17.02.2017 г. между община Русе и „БТ Инженеринг” ЕООД за “Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци образувани на територията на […]

Прочети
експрес сервиз нов терен покупка

„Експрес сервиз“ ООД планира разширяване на базата си с ПУП за имот от 9.5 декара

Постъпило е искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ от „Експрес сервиз“ ООД, собственик на поземлен имот с идентификатор 63427.492.6, находящ се в квартал „Образцов чифлик“. Имотът е с площ от 9514 квадратни метра и попада извън обхвата на Общия устройствен план на Русе. Трайното предназначение на имота е за територия на транспорта, и граничи с територия определена […]

Прочети
хотел сплендид русе

45 хил. лева банков кредит за частично обновяване иска „Сплендид“ АД – Русе

В Общински съвет – Русе е получено писмо от изпълнителния директор на „Сплендид“ АД, с което се иска да бъде упълномощен представителя на члена на съвета на директорите на дружеството – Община Русе, да гласува „за“ получаването на банков кредит в размер на 45 хиляди лева, лихва до 5 % и самоучастие – не повече от 15%. Кредитът ще се […]

Прочети

Община Русе издава запис на заповед в полза на МРРБ по проекта за нови социални жилища

Община Русе е бенефициент по сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ № BG16RFOP001-1.005-0005-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.005 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, за изпълнение на Проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на […]

Прочети

ОП „Русе арт“ ще стопанисва ледената пързалка на открито в Русе

След проведена процедура по Закона за обществени поръчки, Община Русе сключи договор с предмет „Доставка чрез наем, монтаж, техническа поддръжка и демонтаж на външна мобилна ледена пързалка в град Русе“. Стопанисването й ще се осъществява от ОП „Русе арт“. Предвид гореизложеното и във връзка с представен доклад от директора на ОП „Русе арт“, предстои корекция в приходната част на бюджета […]

Прочети
ремонт тротоари цар освободител

Четвърт милион лева допълнително насочват към ОП „Комунални дейности“ за ремонти на улици

Предвид големият обем дейности, подходящите климатични условия за ремонт и поддръжка на пътната мрежа на територията на Община Русе и доклад от Директора на ОП „Комунални дейности“, кметът на Община Русе предлага промяна с 250 000 лв. в бюджета на предприятието, в увеличение на дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1015 „Материали“. След анализ, средствата от 250 […]

Прочети
леден бар ruse ice fest

Търсят кандидати да направят ледения бар за „Русе Айс Фест 2018“

Публичен търг с явно наддаване ще се проведе на 30 октомври от 13,30 ч. в Община Русе за отдаване под наем за периода от 15.12.2018 г. до 14.02.2019 г. включително, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на леден бар, с размери 1,50/3,00 м, в гр. Русе, зона „Б“ (пл. „Свобода“), в частта от площада към паркинга […]

Прочети
Шампионката Михаела Петкова гостува в СУ "Й. Йовков"

Шампионката Михаела Петкова гостува в СУ „Й. Йовков“

Днес се състоя среща на ученици от СУ „Йордан Йовков“ – Русе с Михаела Петкова, която е национален шампион по хвърляне на копие във възрастова група до 20 години. Михаела Петкова е състезателка на СКЛА „Дунав“, а само преди 4 месеца спечели златен медал на шампионата в София.

Прочети
1 2 3 5