община русе

Запис на заповед в полза на МРРБ издава Община Русе за изграждане на социалните жилища в града

Община Русе е бенефициент по сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ № BG16RFOP001-1.005-0005-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.005 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, за изпълнение на Проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на […]

Прочети
ледена пързалка

7 лева на час ще струва ползването на ледената пързалка в Русе

Във връзка с предстоящото изграждане на Външна мобилна ледена пързалка в град Русе на пл. „Света Троица“, за периода от 15.11.2018 г. до 15.02.2019 г., е необходимо актуализация на Наредба № 16 на ОбС – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, с цел определяне на цени на услуги […]

Прочети

Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004″ получи общински имот на пл. „Александър Стамболийски“

Постъпило е писмо от Красимира Маринова, председател на Общинската пенсионерска организация на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“ за Русе, с молба да бъде предоставено под наем за нуждите на сдружението, като клуб част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастрална карта на гр. Русе 63427.2.3365.1.3, със застроена площ на целият самостоятелен обект в сграда 142,30 кв. м, […]

Прочети
Започна поставянето на павилионите от Коледния базар върху терен

Одобриха търгове за отдаване на земя за няколко павилиона в Русе

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). Разположението на всеки преместваем обект се […]

Прочети

Сдружение „Спортен модел – клуб Приста“ получи под наем общински помещения

Постъпило е заявление от Явор Христов Йотов, председател на Управителния съвет на Сдружение „Спортен модел – клуб Приста“, с искане да бъде предоставена под наем за нуждите на сдружението като клуб, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с обща площ от 109,00 кв. м, представляваща помещения, стая №2, стая №3, стая №4, стая №5, стая №6 […]

Прочети

Сдружение „Приста скаут“ ще прави учебен център в бившето ОУ „Пейо Яворов“

В общинска администрация постъпи заявление от Сдружение „Приста скаут“, представлявано от председателя на управителния съвет Теодор Антонов Пеев, относно наемане на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37, бивше ОУ „Пейо Яворов“. Предмет на заявителския интерес, респ. на настоящото предложение е отдаване под наем за срок от десет години, на част […]

Прочети
Общинските съветници в Русе почетоха с минута мълчание паметта на убитата Виктория Маринова

Общинските съветници в Русе почетоха с минута мълчание паметта на убитата Виктория Маринова

Общинските съветници в Русе почетоха тази сутрин с минута мълчание и ставане на крака паметта на убитата Виктория Маринова. Това стана по предложение на председателя на Общински съвет – Русе чл. кор. проф. DHC Mult дтн инж. Христо Белоев.

Прочети

Групата на „Реформаторския блок“ в Общински съвет – Русе се преименува на „Демократична България“

Групата на „Реформаторския блок“ в Общински съвет – Русе се преименува на „Демократична България“. Това стана с постъпило в деловодството на ОбС – Русе заявление от името на тримата останали в групата съветници д-р Теодора Константинова, Иван Станев и проф. Велизар Павлов. Причината е в създаването на едноименна формация на национално ниво преди няколко месеца, в която се включи и […]

Прочети

Жилищен контейнер придоби Община Русе

Съгласно Договор №4053/26.06.2018 г. за изработка, Община Русе е придобила жилищен контейнер – сандвич панел, с външни габаритни размери Ш300 см./Д900 см./В240 см., изработен от „ТОП ХАУС“ ООД. С разрешение за поставяне №176/18.12.2017 г., съгласно одобрен проект и схема за поставяне от Главния архитект на Община Русе, жилищният контейнер е разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.4.1888 по Кадастралната карта […]

Прочети

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Здраве-99 ще надстрои с 2 етажа имоти си на ул. „Видин“

В Община Русе е постъпило заявление от „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Здраве-99“ – ООД за учредяване право на надстрояване на собствена на дружеството сграда с идентификатор 63427.2.250.2, изградена върху общински терен, в гр. Русе, ул. „Видин“ № 21, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. Искането на заявителя е за надстрояване на две […]

Прочети
1 4 5 6 7