В Художествена галерия - Русе се състоя откриването на изложбата на Никола Пиндиков

През тази година се наблюдава изключителен скок в броя на фондовите единици в РХГ, придобити от дарения и откупки

Сред по-значимите изложби, осъществени в рамките на богатия събитиен календар на Художествената галерия в Русе за периода ноември 2017 – септември 2018 г. се открояват международните изложби, свързани с емблематични фигури като Анри Матис (от колекцията на Томас Емерлинг) и Гара Гараев (Държавен музей на музикалната култура на Азербайджан), колекцията на съвременни испански художници „ГояАрт“, „Духовното присъствие на Унгария в […]

Прочети
библиотека любен каравелов русе четене книги

Балансиран и ефективен мениджмънт позволява на РБ „Л. Каравелов“ да бъде стабилна

В началото на 2018 г. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ отбеляза своята 130-годишнина. През своето съществуване, тя се утвърди като културен център, обединяващ традиция и модерност, пазител на книжовността, но и носител на нови послания. РБ „Любен Каравелов“ работи активно за утвърждаване ролята на библиотеките за осигуряване на равен достъп до информация, универсална грамотност и достъп до информационни и комуникационни технологии. […]

Прочети
екомузей русе отвън

Ръст на посещаемостта на музейните обекти на Регионален исторически музей – Русе

В разглеждания период за 2017/2018 г. отчетните данни сочат ръст на посещаемостта на музейните обекти на Регионален исторически музей – Русе (РИМ – Русе) в сравнение със същия период за 2016/2017 г. Общо 60 711 посетители са разгледали експозициите на музея, като само в месеците май и юни 2018 г. общият им брой достига рекордните над 24 400 посетители. През […]

Прочети

В ЦПЛР – ЦУТНТ са обхванати близо 1 000 ученици от 1-ви до 12-ти клас в 96 форми на обучение

Община Русе продължава да осигурява възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време. Индивидуалните потребности и интереси на учениците и децата в областта на хуманитарните, обществените, природо-математическите, приложно-техническите дисциплини, усъвършенстване на физическата дееспособност и началната спортна подготовка продължиха да се развиват. Интелектуалният и творческият потенциал на децата намира естествен път за развитие в […]

Прочети
цдг русалка 2 русе

Над 12 млн. лева за ремонти на материално – техническата база в детски градини и училища в Община Русе вложени до края на септември

През 2017 г. и 2018 г. работата на екипа в сектор „Образование“ на Община Русе е свързана с последователни административни и институционални действия за осигуряване на качество в образователния процес, гарантиран достъп на русенските деца до предучилищно образование в детските градини; програми за равен старт в училище и насърчаване на изявените ученици; подобрена социална инфраструктура; обновена материална база в детските […]

Прочети
Пеперудени приключения в детска градина "Слънце"

4272 деца са записани в детските заведения на територията на Община Русе през учебната 2018/2019 година

След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), продължи поетапното приемане на редица наредби. В резултат на всички промени, продиктувани от новата нормативна уредба, след изготвянето на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за период от две години, се разработи и прие Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата […]

Прочети
община русе

Общото изпълнение на приходите в Община Русе в края на септември възлиза на 30.5 млн. лева

Общото изпълнение на приходите, обективирани в Закона за местните данъци и такси, администрирани и събирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Русе, през периода октомври 2017 г. – септември 2018 г. възлиза на 30 541 396 лв., в това число задължения от минали години (недобори) общо в размер на 5 104 394 лв. и 1 059 589 лв. […]

Прочети
хотелска стая

78 са средствата за подслон и местата за настаняване на територията на Община Русе, подаващи данни за реализирани нощувки

При осъществяване дейността на отдел „Търговия и наемни отношения“ на Община Русе, в част „Търговия“, се извършва поддържане на Общински информационен масив за търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти, чрез вписване на подадени Уведомления за дейности в разкрити обекти за търговия и услуги. В периода 01.11.2017 г. – 31.08.2018 г. са вписани 558 стационарни и нестационарни обекти за търговия, […]

Прочети

ОУ „Л. Каравелов“ отбеляза 148-я си патронен празник

С ритуал по полагане на клетва от най-новите си питомци – първокласниците отбеляза 148-я си патронен празник едно от най-старите училища, не само в Русе, но и в страната – Основно училище „Любен Каравелов“. Пред паметника на патрона на училището прозвучаха „Хубава си моя горо“, „Обичам те, мой мили краю“, поздравления към всички бивши и настоящи преподаватели, възпитаници на училището, […]

Прочети
община русе

Близо 1.5 млн. лева приходи от наеми общинска собственост отчита Община Русе за по – малко от година

Близо 1.5 млн. лева приходи от наеми общинска собственост отчита Община Русе за по – малко от година. По – точно – за периода 01.11.2017 г. – 30.09.2018 г. те са в размер на 1 409 894,38 лв. Процесът по управление на имоти – общинска собственост се предхожда от тяхното проучване, изготвяне на предложения до Общинския съвет (за имоти – […]

Прочети

133 граждани на Община Русе картотекирани за общински жилища

Община Русе провежда социална политика, като подпомага и предлага помощ на социално слаби граждани чрез предоставяне на общински жилищни имоти за настаняване на нуждаещите се и техните семейства. През отминаващата година са подадени и обработени 143 заявления и декларации от граждани за настаняване в общински жилища по реда на Наредба №6 на Общински съвет –Русе. Одобрени и картотекирани са 133 […]

Прочети

Защитниците на потребителите в Община Русе наложиха санкции за 6500 лева пред отминаващата година

С цел регулиране на икономиката, контрола на търговската дейност и защита интересите на гражданите, се извършва превантивен и текущ контрол в обектите за търговия, услуги и туризъм, както и проверки във връзка с рекламации на стоки и услуги. През отминаващата година защитниците на потребителите в Община Русе са извършили общо 1 018 проверки на търговски и туристически обекти на територията […]

Прочети

160 000 лева от концесионните си договори получи Община Русе през отминаващата година

Целта на местната власт е активното взаимодействие с бизнеса за постигане на устойчиво икономическо развитие. Във връзка с подобряване на сътрудничеството, чрез осъществяване на съвместни проекти, е изпълнено следното. През отминаващата година е осъществен периодичен контрол по изпълнението на действащите към момента 4 бр. концесионни договора: концесия на спирките на градския транспорт; концесия за довършване и изграждането на подлеза до […]

Прочети

Няколко обекта са приватизирани през отминаващата година в Община Русе

Включването на обекти за приватизация на територията на Община Русе става след извършена преценка от Комисия за приватизация и следприватизационен контрол, с оглед осигуряване на средства в общинския бюджет, които съгласно Закона за публичните финанси се разходват за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на […]

Прочети
блок 2 в мартен саниране 1

Сградите на територията на Община Русе, обновени по националната програма за енергийна ефективност ще достигне 27

През третата година от мандат 2015-2019 г. продължи активната работа по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. По Програмата към средата на 2018 г. са обновени общо 14 жилищни сгради, като по този начин над 2 000 домакинства се възползваха от възможностите, които тя предоставя за безплатно реновиране на домовете. В момента текат строително-монтажните работи […]

Прочети
Нова зона за отдих и игри бе открита днес в село Николово

Продължава изпълнението на проектите по кампанията „Малки населени места“ 2018

Инициативата „Малки населени места“ е на Община Русе, като целта на ежегодната кампания е да бъдат реализирани проекти за подобряване на физическата и жизнена среда на малките населени места на територията на община Русе, както и разрешаване на проблеми с висока обществена значимост. Проектите, които се изпълняват, са свързани с благоустрояването на детски и спортни площадки, паркове, места за отдих, […]

Прочети
лед осветление русе

Модернизирането на уличното осветление в Русе ще намали ползваната ел. енергия наполовина

Община Русе има избран изпълнител за инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по системата за улично осветление на град Русе. Ще бъдат подменени всички съществуващи осветители, рогатки, разклонителни кутии и кабели към осветителните тела с нови, с по-висока енергийна ефективност светодиодни улични и паркови осветителни тела. Те ще са от най-висок клас и […]

Прочети
улица чипровци обновена

Към момента в процес на изпълнение на територията на Община Русе са 20 мащабни проекта на обща стойност над 100 млн. лева

През третата година от мандат 2015-2019 г. Община Русе продължи да следва установената политика за привличане на финансов ресурс с цел реализация на проекти, финансирани от различни източници. Водещ приоритет е привличането на средства от фондовете на ЕС, които се инвестират в значими инфраструктурни проекти, допринасящи за подобряване качеството на живот на русенци и утвърждаване позициите на Русе като град-лидер. […]

Прочети
Кметът на Община Русе: Днес Русе следва амбициозна визия за европейско развитие и все по-уверено се утвърждава и отстоява позициите си на град-лидер

Кметът на Община Русе: Днес Русе следва амбициозна визия за европейско развитие и все по-уверено се утвърждава и отстоява позициите си на град-лидер

Третата година от управленския мандат 2015 – 2019 г. на кмета на Община Русе Пламен Стоилов приключи успешно с изпълнението и стартирането на ключови проекти с европейско финансиране, чрез които се инвестира в градската среда, транспортната свързаност, образователната инфраструктура, опазване на културно-историческото наследство и създаването на условия за активен и здравословен начин на живот. Тези акценти посочи днес русенският градоначалник […]

Прочети
трафик камери русе

Започва монтирането на камери на ключови места в Русе

Започва монтирането на камери на ключови места в Русе. В най – скоро време ще бъдат сключени договори за поставянето им в определени зони, които се възприемат от Община Русе като потенциално опасни и за които има подавани сигнали от граждани и др. Ще се търси възможност те да са с висока резолюция и възможност да се извършва видеонаблюдение и […]

Прочети
бул придунавски реконструкция юли 2018

В края на месеца ще бъде пуснато движението по бул. „Придунавски“

В края на месеца ще бъде пуснато движението по бул. „Придунавски“. Очаква се дотогава да заработи и осветлението в района. Това съобщиха днес кметът Пламен Стоилов и заместник-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков. Реконструкцията на бул. „Придунавски“, част от проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“, завършва. Текат довършителни строително-монтажните дейности. Припомняме, че […]

Прочети
парцел басейн русе

Догодина ще бъде направена първа копка на нов басейн в Русе

Догодина ще бъде направена първа копка за изграждането на нов басейн в Русе. Това съобщи днес кметът на Община Русе Пламен Стоилов. Първият етап обаче ще зависи от финансовите разчети в бюджета на общината. Преди половин година писахме, че новият покрит плувен басейн в Русе ще е с размери 21/25 метра с 8 коридора с ширина 2.5 метра, съгласно изискванията […]

Прочети
пожар сметище русе 2

Кметът на Община Русе поиска максимална санкция за оператора на регионалното депо за отпадъци след пожара през отминаващата седмица

Кметът на Община Русе Пламен Стоилов поиска налагането на максимална санкция за оператора на регионалното депо за отпадъци след пожара през отминаващата седмица. Той е провел разговор с директора на РИОСВ – Русе относно налагането на санкция, която от страна на инспекцията може да достигне 10 000 лева. По договор обаче санкцията, която може да наложи Община Русе на оператора […]

Прочети

Спокойно денонощие за служителите на ОД на МВР – Русе

За изминалото денонощие на територията на ОДМВР – Русе не са регистрирани сигнали за сериозни произшествия, престъпления или инциденти. Пътните полицаи са посетили две ПТП, при които няма пострадали хора, а са нанесени само матириални щети по превозни средства.

Прочети
Балони за толерантност и приятелство пускаха в небето деца от три детски градини в Русе

Балони за толерантност и приятелство пускаха в небето деца от три детски градини в Русе

През изминалите дни, деца от русенските детски градини „Ралица“, „Червената шапчица“ и „Пинокио“ с голямо желание и ентусиазъм се включиха във флашмоб събития в рамките на информационната кампания „Значими в разнообразието“. За участието си в събитията, децата предварително подготвиха индивидуални послания в рисунки за толерантност, приятелство, разбирателство и доброта. Организаторите на кампанията, заедно с директорите на детските градини – участници […]

Прочети
Отпечатаха книга за първата среща на рода Найденови от село Караманово

Отпечатаха книга за първата среща на рода Найденови от село Караманово

Незабравими спомени и преживявания остави първата среща на рода Найденови от село Караманово. По идея на участниците за много кратко време вече е отпечатан и сборник за историята на рода. Негов съставител е Юлка Пантелеева – една от наследничките, а оформлението е дело на Румяна Николаева. В „Найденовият род“ е поместено родословното дърво на отделните фамилия, голям набор от снимков […]

Прочети

Седмокласници от СУПНЕ отбелязаха 259 години от рождението на Фр. Шилер

/Източник – СУПНЕ – Русе/ По повод 10 ноември, 259 години от рождението на патрона на СУПНЕ – Русе, учениците от 7. Д, с класен ръководител госпожа Албена Анчева, старши учител по музика, в час на класа се запознаха с биографията и творчеството на Фридрих Шилер. Прочутата му „Ода на радостта“ (1785) става върховен символ във финалната част на Деветата […]

Прочети

В ОУ „Иван Вазов“ – Русе се осъществи поредната инициатива на тема „Училище на четири лапи“

Днес по проект „По-здрави деца“ в ОУ „Иван Вазов“ – Русе се осъществи поредната инициатива на тема „Училище на четири лапи“. Учениците от ЦДО имаха възможност да присъстват на презентация и лекция от специалния ни гост г-жа Жени Попова от Сдружение за защита правата на животните. Бяха подготвени индивидуални образователни книжки „SOS Кучета“ ,които включват много игри ,правила за отглеждане […]

Прочети
Среща с Леа Коен и представяне на нейния роман „Рафаел“ в Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе

Среща с Леа Коен и представяне на нейния роман „Рафаел“ в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе

Среща с Леа Коен и представяне на нейния роман „Рафаел“ на издателство „Ентусиаст“ се състоя в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. „Рафаел“ се превърна в първия и може би единствен документално-исторически роман за времето между двете световни войни и Българския холокост. Това е не само роман, който разказва една истинска история за трагичен сблъсък в елита на Царство България. […]

Прочети
съдебна палата русе

В понеделник продължава делото срещу обвинените в убийството на русенски таксиметров шофьор младежи

Преди близо 2 години Окръжна прокуратура – Русе повдигна обвинения на двама 17-годишни тогава младежи за извършен грабеж, придружен с убийство. В резултат на проведените активни действия по разследването са установени и задържани две лица за смъртта на таксиметровия шофьор от ранните часове на 14.03.2017 г. в село Николово, обл. Русе. Прокуратурата е повдигнала обвинения срещу Н. В. и Д. […]

Прочети
1 2 3