Общините Сливо поле

Комбинирано игрище за футбол, волейбол, баскетбол ще изграждат в Сливо поле по европроект

На 07.05.2019 г. г-н Валентин Атанасов – Кмет на Община Сливо поле подписа Административен Договор № BG06RDNP001-7.007-0066-С01/07.05.2019 г. с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПОДМЯРКА 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ОТ МЯРКА 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.007 СПОРТ „ Изграждане, реконструкция, […]

Прочети
1 4 5 6