Контейнери за събиране на стари текстилни изделия ще се появят в Русе

В общинска администрация постъпи Заявление за участие на Община Русе, съвместно с „Хюманита“ АД за събиране и оползотворяване на текстил като например дрехи, домакински изделия и други подобни, на територията на град Русе. Дружеството участва като бенефициент в процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ОС “Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” […]

Прочети
Фондация "Русе - град на свободния дух" отчете дейността си през отминалата година

Николай Симеонов смени Мария Георгиева в общинската фондация „Русе – град на свободния дух“

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ беше създадена с Решение №380, прието с Протокол №17/15.11.2012 г. на Общински съвет – Русе. Със същия документ беше избран и тричленният състав на Управителния съвет на Фондацията. Със свое Решение № 366, прието по Протокол № 14/20.10.2016г. Общински съвет – Русе преизбра за членове на Управителния съвет: Страхил Веселинов Карапчански Ирена […]

Прочети

Запис на заповед ще издаде Община Русе към МТСП по проекта за патронажната грижа

 Община Русе е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ BG05М9ОР001-2.040-0117-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за реализиране на […]

Прочети

„Елтехресурс“ сключва договор с Община Русе за оползотворяване на старо ел. оборудване

Съгласно разпоредбите на чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО):„Кметът на общината отговаря за организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци.“ […]

Прочети
мръсен въздух пушеци горене на отпадъци

Община Русе ще кандидатства за актуализиране програмата за качеството на атмосферния въздух

Програмите за управление качеството на атмосферния въздух се разработват при регистрирано превишаване на установените норми за нивата на един или няколко замърсители в даден район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в съответствие с чл. 27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и чл. 31 и 32 на Наредба №7 от 1999 г. за […]

Прочети
община русе

Готов е меморандум за сътрудничество между Община Русе и БАН

Българската академия на науките е водещ научен, духовен и експертен център на България и има последователна политика за развитието на науката и иновациите като условие за икономически напредък на страната. Академията е активен участник в Европейското изследователско пространство и изгражда развива мрежа от контакти с бизнес организации с цел развитието на иновативни продукти и услуги. Община Русе има възможност да […]

Прочети
Учениците от ОУ “Братя Миладинови” се включиха в инициативата “Розите на България”

В 12 училища от община Русе ще има маломерни и слети паралелки през новата учебна година

Броят на децата в групите в детските градини и на учениците в паралелките в училищата се определя с нормативи за минимален и максимален брой, съгласно Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование /Наредбата/, приета с Постановление № 219 на МС от 5 октомври 2017 год.. Съгласно чл. 68, ал.1, […]

Прочети
мартенски музикални дни 2017 закриване

Готов е отчетът за 59-то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ – Русе

В изпълнение на Решение № 1033 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №40/13.12.2018 ще бъде утвърден отчета за 59-то издание на МФ „Мартенски музикални дни”, проведено през м. март 2019 г. в Русе. Отчетът съдържа информация за проведения фестивал, справка за извършените разходи и набраните приходи, както и анализ на финансовия резултат за целия периодна подготовката и провеждането […]

Прочети
стадион дунав юли 2018

Одобриха отдаването на общински спортни обекти в Русе

Свободни имоти или части от тях публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до десет години чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, след Решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС).   Предмет на настоящото предложение са 3 броя обекти разположени […]

Прочети

20 лева на месец ще струва картата за новата фитнес зала в Мартен

В община Русе постъпи предложение от кмета на кметство Мартен г-н Димо Тонев за  определяне на цена за абонаментна месечна карта за неограничен брой посещения в новата „Фитнес зала“ в града. Услугата „Ползване на Фитнес зала в гр. Мартен“ ще бъде достъпна за гостите и гражданите на гр. Мартен, като потребяването й ще бъде обусловено от заплащане на цена, определена […]

Прочети
община русе

Ученически бюфети и дори зала за народни танци ще бъдат отдадени под наем в русенски училища

Обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена от общинската образователна система, могат да се отдават под наем за срок до десет години, със заповед на Кмета на Общината, след проведен публичен търг, в резултат на решение на Общинския съвет, съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската […]

Прочети
Започна поставянето на павилионите от Коледния базар върху терен

4 терена за павилиони ще бъдат отдадени под наем в Русе

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                       Разположението на всеки преместваем обект се […]

Прочети

ДТ „Сава Огнянов“ – Русе получава за безвъзмездно ползване част от имот в Басарбово

Община Русе е собственик на двуетажна масивна сграда със сутерен, цялата  със застроена площ 596 кв.м., с предназначение-сграда за образование,построена в УПИ І-за училище в кв. 36 по плана на с. Басарбово, Община Русе, на ъгъла на ул. „Църковна независимост“ и ул. „Дрян“, предмет на АЧОС № 5813/27.04.2009 г. Сгради са останали общинска собственост след закриване на ОУ „Христо Ботев”-с. […]

Прочети

ОП „Комунални дейности“ – Русе ще получи част от бившия хлебозавод

Съобразно акт за частна общинска собственост № 7438/12.05.2015 г. Община Русе е собственик на имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Потсдам” № 1, представляващ ПИ с идентификатор 63427.8.1152 с площ 18968 кв.м. по Кадастралната карта на гр. Русе, с начин на трайно ползване-за друг вид производствен, складов обект и построените в него 19 броя сгради в това число и […]

Прочети

Близо 200 имота от общинския жилищен фонд в Русе ще бъдат застраховани

В администрацията на Община Русе е постъпила докладна записка от Анелия Няголова – директор на ОП „Управление на общински имоти“, в която предлага да бъдат застраховани  общинските жилищни имоти от резервния фонд. Общинските жилищни имоти – къщи, са предназначени основно за задоволяване потребностите на крайно нуждаещите се и социално слаби граждани на територията на Община Русе и представляват най-амортизирания общински […]

Прочети
Първият фестивал „Любителски риболов по Дунав“ ще се състои на 21 и 22 септември

Първият фестивал „Любителски риболов по Дунав“ ще се състои на 21 и 22 септември

Вземете вашето семейство или приятели и елате в Лесопарк „Липник“ – Малкото езеро!Регистрация за участие в риболовни състезания за жени и деца: www.fishingfestival.eu или на 00359 884 919 870Регистрацията за участие в състезание за мъже е приключила! Събитието е организирано от Фондация Идеин развитие (Русе, България) и Асоциация за Устойчиво Развитие Слатина (Олт, Румъния), партниращи си по проект № ROBG-348 […]

Прочети
община русе

Община Русе придоби инвестиции в общински активи от ВиК за близо 666 хил. лева

Съгласно Договор от 17.12.2015 г., Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе е предоставила на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе в качеството си на „Оператор“ изключителното право да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системите и съоръженията публична собственост в обособената територия, включително и тези собственост на Община Русе. Инвестиция в […]

Прочети
Общинските съветници в Русе с обща снимка в края на мандата

Общинските съветници в Русе с обща снимка в края на мандата

Общинските съветници в Русе позираха преди минути за обща снимка пред сградата на Областна и общинска администрация в края на мандата си /2015 – 2019 година/. Не всички общински съветници обаче откликнаха на призива да се снимат. Председател на Общински съвет – Русе в настоящия мандат е чл. кор. проф. д-р DHC mult инж. Христо Белоев.

Прочети

Допълнителен паричен заем в размер на 300 000 лева ще получи „Общински транспорт Русе“

С Решение №1137, прието с Протокол №46/16.05.2019 г. на Общински съвет – Русе е дадено съгласие на „Общински транспорт Русе“ ЕАД да бъде отпуснат краткосрочен паричен заем в размер на 323 000 лева, при следните условия: 1. Заплащане на годишна лихва в размер на 1,24%. 2. Срок за връщане: 31.12.2019 г. Финансовите средства са предоставени на дружеството за закупуване, доставка […]

Прочети

През приключващия управленски мандат 2015-2019 г. кметският екип продължи да работи за възраждането и утвърждаването на Русе като град – лидер в Дунавския регион

На 9 ноември 2015 г. встъпих официално в длъжност кмет на Община Русе и с  настоящия отчет представям на Вашето внимание постигнатото в отделните направления през периода 2015-2019 г. в контекста на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г., казва кметът на Община Русе Пламен Стоилов. През приключващия управленски мандат 2015-2019 г. кметският екип продължи да работи […]

Прочети

Утвърдиха новата транспортна схема на Русе

Съществуващата транспортна схема на Община Русе е разработена и въведена през 1984 година. Основната ѝ цел е била осъществяване на директни транспортни връзки от жилищните квартали към промишлените и складовата зони. Дължината на линиите е голяма и за постигане на малък интервал на движение са необходими голям брой транспортни средства. В годините схемата е променяна частично в част от маршрута […]

Прочети

Петя Димитрова със специална награда от конкурса „Моето въображаемо пътешествие“

Петя Димитрова, ученичка от 3″в“ клас на ОУ „Иван Вазов“ спечели специалната награда в първа група на конкурса за детска рисунка и детска приказка „Моето въображаемо пътешествие“. Наградата и грамотата за участие бяха лично връчени на Петя в присъствието на класния ръководител г-жа Румяна Лазарова от председателя на журито и организатор на конкурса г-жа Полина Лъвчиева. Самото награждаване на останалите […]

Прочети

Над 1200 лева събра ОУ „Иван Вазов“ в подкрепа на фондация „Александър Русев“

Събраните средства в ОУ „Иван Вазов“ – Русе от благотворителната кампания за събиране на средства за изграждане на плувен комплекс за деца с увреждания за фондация „Александър Русев“ са 1286 лева.

Прочети
Чисто нови електрически автобуси и тролейбуси купува Община Русе

В средата на идната година в Русе може да има нови електробуси и тролейбуси

Общинска администрация – Русе изготви и подаде на 1 септември 2019 година проектно предложение в партньорство с „Общински Транспорт Русе“ ЕАД. Посредством договор за обществена услуга с общината, дружеството извършва тролейбусните транспортни услуги в град Русе. Към настоящия момент Община Русе е едноличен собственик на капитала на дружеството и съгласно условията за кандидатстване по настоящата процедура е допустим кандидат. Процедурата […]

Прочети
С нов специализиран автомобил разполага община Ценово

С нов специализиран автомобил разполага община Ценово

Кметът на община Ценово д-р Петър Петров официално получи ключовете на нов автомобил, който е специализиран за работа при тежки теренни условия. Многофункционална машина веднага ще влезе „на въоръжение“ в община Ценово. „Техниката е уникална за България и се внася за първи път в нашата страна. По мнението на специалисти по-голямата част от оборудването на машината е уникално“, сподели зам.-кметът […]

Прочети

56 – годишен крадец на велосипед разкриха в Русе

В районното управление е било прието заявление от русенец, който е съобщил, че за периода от 15:30 часа на 26 юли до 19:00 часа на 13 август т. г. от незаключено избено помещение към апартамент, намиращ се на ул. Николаевска в Русе, е извършена кражба на велосипед на стойност около 700 лева. По случая е било регистрирана преписка за извършено […]

Прочети

Зам. – ректорът на ВИИ – София посети Духовното училище в Русе

На 19.09.2019 г., Духовно училище – Русе беше посетено от зам. ректора на ВИИ-София, г-н Мустафа Джанлъ, представител на Дианет Вакъф -РТурция. Г-н Джанлъ се срещна с ученици и учители, които споделиха своите проблеми и предложения за по-успешното развитие на ДУ-Русе през новата учебна година.

Прочети
Изпращат общинските съветници в Русе със специални плакети

Изпращат общинските съветници в Русе със специални плакети

Специални плакети с името на всеки общински съветник с мандат 2015 – 2019 година са подготвили днес от администрацията на ОбС – Русе. /на снимката/ По този начин се прави за първи път жест към тях, след като това се оказа последната сесия на съветниците. Предстои към 11 часа съветниците да слязат за обща снимка за спомен пред сградата на […]

Прочети

Иван Григоров напусна ГЕРБ – Русе

Един от основателите на общинската структура и организационен секретар на ПП ГЕРБ – община Русе, понастоящем зам.-кмет на Община Русе, Иван Григоров депозира вчера молба за напускане, адресирана до Изпълнителната комисия на партията. Той бе ръководител на предизборния щаб на ПП ГЕРБ – община Русе в продължение на 13 избора. Този път явно нямат нужда от мен, коментира г-н Григоров. […]

Прочети

Започва седмица на детската пътна безопасност в Русенска област

С цел ограничаване предпоставките за пътни злополуки  с учащи се, до 31 октомври 2019 г, се провежда традиционната национална  “Акция на полицията: “ДЕЦАТА ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ! ДА ГИ ПАЗИМ НА ПЪТЯ!”. В рамките на акцията дните 23-29 септември са обявени за СЕДМИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕТСКАТА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ. На 28-ми септември ще се проведе Ден на превенцията в национален мащаб, […]

Прочети
1 2 3