заведение маси вирус

Загубите от тротоарно право на Община Русе за периода на извънредното положение във връзка с COVID19 са за над 40 000 лв.

Поради отпаднала необходимост от закупуване на нов комбиниран багер товарач на стойност 200 000лв. и във връзка с доклад на директора на ОП „Комунални дейности“, кметът Пенчо Милков предлага на общинските съветници в Русе да гласуват на 21 май компенсирана промяна в Инвестиционната програма на Община Русе. Факт е намаление на приходен §2705 „Общински такси за ползване на пазари, тържища, […]

Прочети
Опресниха пътната маркировка край училищата в Сливо поле по повод първия учебен ден

Нова машина ще полага хоризонтална пътна маркировка боя тип „студен пластик“ в Русе

Поради отпаднала необходимост от закупуване на нов  комбиниран багер товарач на стойност 200 000лв. и във връзка с доклад на директора на ОП „Комунални дейности“, кметът Пенчо Милков предлага на общинските съветници в Русе да гласуват на 21 май компенсирана промяна в Инвестиционната програма на Община Русе. Създава се нов обект „Пътно-маркировъчна машина – нова“ за ОП „Комунални дейности“ на стойност […]

Прочети
община русе фасада

Нов санитарен фургон за работниците на ОП „Паркстрой – Русе“

Във връзка с доклад на Директора на ОП „Паркстрой – Русе“, кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага на общинските съветници да гласуват на 21 май промяна в наименованието и стойността на обект „Жилищен контейнер /фургон/“ 1бр. за 10 000лв. в обект „Санитарен контейнер“ 1 бр. за 11 400лв. Разликата от 1 400лв. се осигурява от обект „Моторна метла – нова“ 1 бр. […]

Прочети
Опашки от автомобили на бул "Потсдам" заради строителството

Близо 2 млн. лева насочва Община Русе към завършване на бул. „Потсдам“

През 2017 година, Община Русе има сключен договор за дългосрочен кредит от 10 000 000лв. за основен ремонт на първостепенна  и второстепенна улична мрежа. Успоредно с инвестиционните намерения на общината, МРРБ възлага чрез обществена поръчка изработване на Регионални прединвестиционни проучвания за съответните ВиК оператори, в т.ч. и „ВиК“ ООД Русе. Реконструкцията на уличната водопроводна и канализационна мрежа следва да се извърши в […]

Прочети

С нов захранващ кабел в експлоатация новият трафопост на кея

Във връзка с доклад от Директор на Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството, кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага корекция в инвестиционната програма на Община Русе, както следва. За включването в електро-разпределителната мрежа на обект „Проектиране, СМР на трансформаторен пост 2х400KW в ПИ с идентификатор 63427.2.5687 /крайбрежна ивица на гр. Русе/ и кабели средно напрежение към него“ […]

Прочети
Народният представител Пламен Нунев провери как се ремонтират улиците в Мартен

Разпределят средствата за ремонт и поддръжка на уличната мрежа в населените места на Община Русе + списък

Кметът на Община Русе Пенчо Милков предложи разпределение на средствата /по настоящ и постоянен адрес/ за инфраструктура (ремонт на улици) в „Малки населени места“ на Община Русе  планирани в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“,  §1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ се насочват в §1030 „Текущ ремонт“, както следва: Км. Мартен                                      104 000лв. Км. […]

Прочети
сметище русе

30 000 лева се насочват към система за мониторинг на рекултивираното русенско общинско депо за битови отпадъци

През 2019 година е приключен обект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе“. Съгласно Наредба №6/2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в шест месечен срок след приемателната комисия е необходимо да стартират задълженията на Община […]

Прочети

Започва депониране на отпадъци в клетка 3 на регионалното депо в Русе

Предвид запълването капацитета на клетка 2 и започване на депонирането на отпадъци в клетка 3 е необходимо да се предприемат дейности по проектиране на рекултивацията на клетка 3. Община Русе има издадено поетапно Разрешение за строеж за обект „Рекултивация на клетка 1 и клетка 2 за отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци“ /2 етапа/. […]

Прочети
община русе фасада

Ново оборудване ще получат 3 дома за пълнолетни лица в Русе

Предстои общинските съветници в Русе да подложат на обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на Община Русе за 2020 година, както следва: Във връзка с доклад от директора на дирекция „Здравни и социални дейности” за закупуване на оборудване в Дом за стари хора „Възраждане“, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“ и Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“, […]

Прочети
Предстои прием в първа група на детските градини в Община Русе

Предстои прием в първа група на детските градини в Община Русе

На 5 юни 2020 г. ще бъде обявено първото класиране на децата, родени през 2017 г., които ще бъдат приети в първа група в детските градини. За участие в него е необходимо стриктно бъдат спазени сроковете в Графика на дейностите за 2020 г. Системата за електронен прием в детските градини в община Русе е отворена, като на 26 май ще […]

Прочети
1 2 3 4